Ba Ngôi Đức Chúa Trời (ôn lại) / Trinity (reviewed)–part 13

Chỉ có một Thiên Chúa, đó là Đức Chúa Trời 

Phục Truyền 6:4, “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.”

Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời 

Ê-phê-sô 1:3, “Ngợi-khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời,”

Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời 

Cô-lô-se 2:9, “Vì sự đầy-dẫy của bổn-tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.”

Đức Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời 

Công Vụ 5:3-4, “Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy-dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh-Linh . . . ? chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Cha không phải là Đức Chúa Con 

Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.”

Đức Chúa Con không phải là Đức Chúa Thánh Linh 

Giăng 14:16, “Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,”

Đức Chúa Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha 

Giăng 14:26, “Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh-Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống . . . .” 

Đức Chúa Cha là một ngôi 

Lu-ca 22:42, “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!…”

Đức Chúa Con là một ngôi 

Ê-phê-sô 5:25, “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh. . . .”  

Đức Chúa Thánh Linh là một ngôi 

Ê-phê-sô 4:30, “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh-Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn-chứng đến ngày cứu-chuộc.”

(GSiV: A Few Confessions of Faith in VietnameseTrinity outline (Việt và Anh)Trinity chart/diagram (Việt và Anh)Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11;

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources))