Rich resources (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2

Our Lord Receives Sinners: Spurgeon

Cut Satan’s throat with his own sword

Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12

God is in control: Find it here (Việt and Eng)

More posts of interest–part 11

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 9

None of us grows through pressure

Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1

Dane Ortlund’s “Gentle and Lowly” in Vietnamese

What is repentance? Ăn Năn Là Gì?

More posts of interest–part 10

Tin Lành không chỉ đơn thuần là “bảo hiểm thiên đàng”

Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese)

Sovereign Grace Materials in Vietnamese

E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 5

More posts of interest–part 9

Handling our differences biblically–part 2

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 8

Taking our miseries to the Lord

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 4

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 17

More posts of interest–part 8

Modesty: Non-sensual clothing and holiness

Replacing our assumptions with God’s love

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 7

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 17

Garments of grace

More posts of interest–part 7

Hopeful in Christ

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 15

Peace

Resources in Vietnamese

Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 3

More posts of interest–part 6

Just how Sovereign is our God?

 ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 13

Objections to Unconditional Election & Romans 9

Weak Missionaries?

Một Người Tên Là Martin: Video

More posts of interest–part 5

Sanctification (Sự nên thánh): Erickson–part 1

We often don’t make the gospel ‘good enough’

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 7

Hope of the coming kingdom

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 11

More posts of interest–part 4

A lifetime message: the gospel for believers

Ân Điển của Chúa: Sự chọn lựa, Sự tiền định, và Sự biết trước

The Cambridge Declaration: Scripture alone and Inerrancy

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 2

The Chicago Statement on Biblical Inerrancy (1978)

More posts of interest–part 3

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6 (Mục sư phạm tội ngoại tình)

Doctrine of the Church for Calvinists

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 4

Suffering in vocational ministry

More posts of interest–part 2

“New City Catechism” bằng Tiếng Việt–part 1

Nhưng nhờ chính Chúa, chứ không bởi làm việc lành

Sách Giáo Lý Có Câu Hỏi Vấn Đáp Westminster: #2

Success: My flesh demanded growth that could be seen

Man’s chief end: Mục đích tối thượng của loài người là gì?

More posts of interest–part 1 

(GSiV Resource PageA Few Confessions of Faith in Vietnamese)