QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Three parts to the Heidelberg Catechism

Ba phần của Giáo-Lý Căn-Bản Heidelberg Phần 1: Sự Đau Khổ Của Con Người Phần 2: Sự Giải-Thoát Con Người Phần 3: Lòng Biết Ơn Của Con Người (GSiV: Các Tuyên Xưng Đức Tin (Tiếng Việt) / Confessions… Read More

Vietnamese Christians and assurance of salvation?

Cơ Đốc Nhân Việt Nam và sự xác tín sự cứu rỗi? One of the great doctrines in the New Testament is that Christians can be assured of their salvation. If truly saved, they won’t lose it, and… Read More