QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Baptist Catechism (1689) (Tiếng Việt)—part 1

H.1: Đấng Nguyên Thủ của toàn cõi vũ trụ là ai? Đ.: Chính Đức Chúa Trời là Đấng Nguyên Thủ của toàn cõi vũ trụ.  (Ês. 44:6; 48:12; Thi. 97:9)  H.2: Có phải phận sự của mỗi người… Read More