QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

What does it mean that the Bible is infallible?

Kinh Thánh không thể sai được có nghĩa là gì? Tính không thể sai được của Kinh Thánh là gì? ‘Từ không thể sai (infallible) có nghĩa là “không có khả năng sai sót”. Nếu một điều gì đó là… Read More

‘Chúa Thật Như Lời’ của Ông DeYoung

‘Taking God at His Word’ by Kevin DeYoung ‘Chúng ta có thể tin cậy Kinh Thánh hoàn toàn chăng? Kinh Thánh có thể giải quyết cuộc sống phức tạp của chúng ta sao? Chúng ta có thể hiểu được… Read More