Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 4

‘Trong suốt phần còn lại, chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi làm sao để tấm lòng của Đấng Christ hoà hợp với những hành động của Ngài hay với những lời khẳng định có vẻ không khớp với với Kinh thánh. Nhưng chúng ta cần ghi nhớ ba điều trên. Tóm lại: Ta không thể nào ca tụng quá mức, thổi phồng hay cường điệu tấm tình yêu thương của Đấng Christ. Lòng Ngài không thể dò được. Nhưng tấm lòng ấy có thể dễ dàng bị làm ngơ hay bị lãng quên. Chúng ta lấy quá sức lực từ tình thương của Ngài.’

-Dane Ortlund, Gentle and Lowly: The Heart of Christ for Sinners and Sufferers (2020) / Nhu Mì và Khiêm Nhường: Tấm Lòng của Đấng Christ Đối Với Tội Nhân và Người Đang Đau Khổ (2022), tr 17.

Mua sách ở đây

(GSiV: Taking our miseries to the LordReplacing our assumptions with God’s loveDane OrtlundPart 1Part 2Part 3)