Heidelberg Catechism (Viet and Eng)–part 2

NGƯỜI SỰ ĐAU KHỔ CỦA CON NGƯỜI

3. HỎI: LÀM THẾ NÀO BẠN NHẬN BIẾT SỰ ĐAU KHỔ CỦA BẠN?

ĐÁP:

Luật pháp của Chúa bảo tôi như vậy.

  • 1. Rô-ma 3:20; 7:7-25. 

4. HỎI: LUẬT PHÁP CỦA CHÚA ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

ĐÁP:

Sự dạy dỗ của Chúa Cơ-đốc được tóm lược trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 22. Ngươi phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi

  • Với tất cả tấm lòng
  • Với tất cả linh-hồn
  • Với tất cả trí-khôn
  • Với tất cả sức-lực.Đây là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

Và điều răn thứ hai như vầy: Ngươi phải yêu người lân-cận như chính mình 2. Cả hai điều-răn này đều thuộc về tất cả luật-pháp và lời tiên-tri.

  • 1. Phục truyền Luật lệ ký 6:5. 
  • 2. Lê-vi ký 19:18

Read more here

(GSiV: A Few Confessions of Faith in VietnameseMore Resourcespart 1)