QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

How often should we worship with the church?

‘Does a Christian have to attend every service his church provides? The simple answer is “no.” There is no New Testament command for believers to maintain perfect attendance at church. Attending every church service does not make a… Read More

Ân điển, chứ không phải những quy tắc

Grace not rules –Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết / Gospel Grace Versus Dead Religion: Helping Vietnamese… Read More