QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Reformed Churches in Vietnam–a prayer request

Please pray that the Lord Jesus Christ build his church in Vietnam, planting churches that say “yes” and “amen” to his sovereign plan. May he grant to this country a church that delights in all that God is, like we find in Isa 46:8-10:

 

“Remember this and stand firm, recall it to mind, you transgressors, remember the former things of old; for I am God, and there is no other; I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, ‘My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose….'” (ESV)

“Hãy nhớ mọi sự đó, hãy rõ ra là đấng trượng phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại! Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Ðức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.”

 

TYNDALE AND BONDAGE OF THE WILL, THE WILL OF THE FIEND

“Our will is locked and knit faster under the will of the devil than could an hundred thousand chains bind a man unto a post.

 

“Because . . . [by] nature we are evil, therefore we both think and do evil, and are under vengeance under the law, convict to eternal damnation by the law, and are contrary to the will of God in all our will and in all things consent to the will of the fiend.”

 

-Tyndale, Selected Writings, p. 37, 39

(John Piper sermon about William Tyndale, “Always Singing One Note—A Vernacular Bible“)

The Father’s Love

I will not boast in anything
No gifts, no power, no wisdom
But I will boast in Jesus Christ
His death and resurrection

“How Deep The Father’s Love For Us”

 

 

WHOM THE SON CHOOSES

Luke 10:22 “All things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal him.”

Cha ta đã giao mọi sự cho ta; ngoài Cha không ai biết Con là ai; ngoài Con, và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai.

Calvinism in Vietnam: A Prayer

O Lord, please save people who will want you. May you establish a Church in Vietnam that cherishes you and your glory above their programs or buildings. May you develop leaders who desire you and your word above any fame or comfort. May you send out laborers in the harvest, laborers who know that the harvest is yours. You will give a harvest because it is your harvest, and your hand is sovereign.

 

Hiện “nay” kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo (1 of 5)

Hãy suy nghĩ về điều nầy. Đức Chúa Trời của cả cõi vũ trụ đã bày tỏ sự mặc khải đặc biệt và công tác cứu rỗi của Ngài cho một dân tộc rất ít người, dân tộc Y-sơ-ra-ên, trong vòng 2000 năm – từ khi Áp-ram được kêu gọi trong Sáng thế ký 12 cho đến khi Đấng Christ đến. Trong suốt khoảng thời gian đó, “Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình” (Công vụ 14:16).

Sau khi Con của Ngài bước vào thế gian, mọi sự đó đều thay đổi

Khi Chúa Jêsus đang sắp sửa về trời, Ngài phán rằng: “người ta sẽ nhân [danh Ngài] mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội” (Lu-ca 24:47). “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19). Đây là thời điểm mấu chốt thay đổi lịch sử toàn thế giới.

-John Piper, “Cái gọi là hiện ‘nay’ kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo.”

THE CAUSE OF ALL THINGS

“The sum of the whole is this—since the will of God is said [in the Bible] to be the cause of all things, all the counsels and actions of men must be held to be governed by his providence; so that he not only exerts his power in the elect, who are guided by the Holy Spirit, but also forces the reprobate [non-elect] to do him service.”

-John Calvin, Institutes of the Christian Religion, vol. 1: chp 18, sect 2 (Edinburgh: The Calvin Translation Society, 1845; Henry Beveridge), 272.

WHO GIVES FAITH?

Romans 12:3 “For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.”

Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Ðức Chúa Trời đã phú cho từng người.

CHOSEN ĐƯỢC LỰA CHỌN

1 Peter 2:9 “But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.”

Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;

DENY ELECTION? A VERY BAD SIGN

“For my own part, I cannot see how true humbleness of mind can be attained without a knowledge of it; and though I will not say, that every one who denies election is a bad man, yet I will say, with that sweet singer, Mr. Trail, it is a very bad sign: such a one, whoever he be, I think cannot truly know himself; for, if we deny election, we must, partly at least, glory in ourselves; but our redemption is so ordered that no flesh should glory in the Divine presence; and hence it is, that the pride of man opposes this doctrine, because, according to this doctrine, and no other, ‘he that glories, must glory only in the Lord.’

“But what shall I say? Election is a mystery that shines with such resplendent brightness, that, to make use of the words of one who has drunk deeply of electing love, it dazzles the weak eyes even of some of God’s dear children; however, though they know it not, all the blessings they receive, all the privileges they do or ill enjoy, through Jesus Christ, flow from the everlasting love of God the Father.”

-George Whitefield, Selected Sermons of George Whitefield “Christ, the Believer’s Wisdom, Righteousness, Sanctification and Redemption [1 Cor 1:30]”(Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1999). [Robert Trail (1642–1716) was a Scottish Presbyterian divine.]

[1 Corinthians 1:30 “And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption….” Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;]

WHO SENDS REDEMPTION? AI SAI CỨU CHUỘC?

Psalm 111:9 “He sent redemption to his people; he has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name!”

Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ.

To Trust in You

“Because the gospel is true—because Jesus is the precious ‘living Stone’ (1 Pet. 2:4-8), I will not despair when I am weak in concentration and focus. Indeed, Father, you’re not calling me to trust in my ability to trust, but to trust in you—in your trustworthiness, not in mine. For you’ve even promised your children a peace that passes, surpasses, and at times even bypasses all understanding. Hallelujah!”

-Scotty Smith, Everyday Prayers, April 30