QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 15

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 15: Điều đặc biệt nhằm minh họa và khuyến cáo cho chúng ta về ân điển đời đời và nhưng không của sự lựa chọn là lời chứng bày tỏ qua Thánh kinh rằng:Không phải tất cả mọi người, mà chỉ một số thôi đã được sự lụa chọn bởi điều luật đời đời của Ngài, trong lúc những người khác thì bị bỏ qua.Bởi quyền năng tối thượng, ý muốn tốt lành, công bình và không ai thấu hiểu được của Chúa, Ngài đã quyết định để cho một số người phải chịu nỗi khổ mà chính họ đã cố tình đâm mình vào.Ngài không ban cho họ đức tin cứu chuộc và ân điển ăn năn nhưng đã cho phép họ, theo sự phán xét công bình của Ngài, đi theo đường lối riêng của mình; để cuối cùng, hầu bày tỏ sự công bình, Chúa kết án và trừng phạt họ đời đời, không phải chỉ vì sự vô tín của họ, nhưng còn vì tất cả những tội lỗi khác của họ nữa.Và đây là luật về sự vứt bỏ, luật nầy không hề khiến Đức Chúa Trời trở thành tác giả của tội lỗi. (Chỉ mới nghĩ như thế cũng là phạm thượng rồi), nhưng công bố Ngài là một Quan Án công bình đáng sợ không ai hiểu nỗi, và Ngài cũng là Đấng báo trả tội lỗi nữa.

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng; Một Người Tên Là Martin: Video; Piper at GSiV)

Peace

“Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful.” John 14:27

“And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.” Philippians 4:7

“These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world.” John 16:33

“Now may the Lord of peace Himself continually grant you peace in every circumstance. The Lord be with you all!” 2 Thessalonians 3:16

“The LORD bless you, and keep you; The LORD make His face shine on you, And be gracious to you; The LORD lift up His countenance on you, And give you peace.” Numbers 6:24-26

(GSiV: Peace)

GSiV Resource Page

Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 3

Gospel Driven Sanctification

PHÚC ÂM LÀ DÀNH CHO CÁC CƠ ĐỐC NHÂN

Dần dần theo thời gian, từ sự thôi thúc ngày càng mãnh liệt của nhu cầu thuộc linh, tôi đã nhận ra rằng phúc âm cũng dành cho những người tin Chúa. Cuối cùng, thì tôi đã nhận ra được điều này, mỗi buổi sáng tôi đã cầu nguyện một câu Kinh Thánh như Ê-sai 53:6, “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người,” và sau đó nói, Lạy Chúa, con đã đi lạc lối. Con đã đi theo con đường riêng của mình, nhưng Ngài đã đặt tất cả tội lỗi của con trên Đấng Christ và bởi cớ ấy con đến gần Ngài và cảm thấy được sự chấp nhận từ Chúa.”

‘Tôi thấy rằng lời tuyên bố của Phao-lô trong thư Ga-la-ti 2:20, “nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi,” đã được thực hiện trong bối cảnh của sự xưng công bình (xem cc. 15-21). Tuy nhiên, Phao-lô đã nói ở thì hiện tại: “nay tôi sống …” Dựa vào bối cảnh, tôi đã nhận ra rằng Phao-lô không đang nói về sự nên thánh của ông, nhưng nói về sự xưng công bình của ông. Đối với Phao-lô, vì cớ đó sự xưng công bình (được tuyên bố là công chính bởi Đức Chúa Trời dựa trên sự công chính của Đấng Christ) không chỉ là một kinh nghiệm ở thì quá khứ, nhưng mà là một thực tế hiện tại.’

-Jerry Bridges, “Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm” (Hay: Sự Nên Thánh Do Phúc Âm Thúc Đẩy)

Read full article here

 (GSiV: Jerry Bridges; Resources; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 14

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 14: Vì Giáo Điều về sự lựa lựa chọn thiên thượng vô cùng khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã được công bố bởi các Tiên Tri, bởi chính Đức Chúa Giê-xu Christ và bởi các Sứ Đồ, cũng như đã được bày tỏ rõ ràng trong Cựu Ước và Tân Ước; nên Giáo Luật này phải vẫn được phát hành đúng lúc và đúng chỗ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi mà Giáo Luật được đặt biệt viết ra cho. Miễn là công việc này phải được thực hiện cách kính cẩn,trong tinh thần kín đáo và mộ đạo, vì vinh hiển của danh Chí Thánh của Đức Chúa Trời, và để mang lại sức sống cùng an ủi dân sự của Ngài, mà không cố gắn một cách vô ích, để tìm tòi những phương cách bí nhiệm của Đấng Chí Cao (Công-vụ 20:27; Rô-ma 11:33-34; 12:3; Hê-bơ-rơ 6:17-18).

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

; Một Người Tên Là Martin: Video; Piper at GSiV)

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 8

“What is a Healthy Church?”

Chương 8: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Biến Cải

‘Trong cuộc họp đầu tiên của Hội thánh tôi vào năm 1878, Hội thánh chấp nhận một bản tuyên xưng đức tin. Nó là một phiên bản được củng cố từ Bản Tuyên Xưng Đức Tin New Hampshire năm 1833. Ngôn ngữ cổ có lẽ khó hiểu một chút, nhưng phải cố bám sát nó. Điều VIII của bản tuyên xưng này như sau:

 • “Chúng ta tin rằng sự Ăn năn và Đức tin là những bổn phận thiêng liêng, và cũng là ân sủng không thể tách rời, được chạm khắc trong linh hồn chúng ta bởi sự tái tạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời; bởi được thuyết phục cách sâu xa về tình trạng tội lỗi, hiểm nguy và THẾ NÀO LÀ MỘT HỘI THÁNH KHỎE MẠNH 118 bất lực của mình, và về phương cách cứu rỗi nhờ Đấng Christ, chúng tôi quay trở lại cùng Đức Chúa Trời với sự ăn năn thật sự, sự xưng tội, và sự khẩn nài ơn thương xót; đồng thời thành tâm tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Tiên tri, là Thầy Tế lễ, và là Vua của chúng tôi, và nương cậy vào chỉ mình Ngài như là Cứu Chúa duy nhất và toàn quyền trên chúng tôi.”

‘Không có nhiều người nói hoặc viết như thế nữa. Tuy nhiên, những lẽ thật Thánh Kinh này vẫn không thay đổi. Một Hội thánh khỏe mạnh được biểu lộ bởi sự hiểu biết dựa trên nền tảng Kinh Thánh về sự biến cải.’

-Mark Dever

Hãy đọc thêm

(GSiV:Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules; Unity)

If Calvinism is true…part 3

…Is God Genuine in His Offer of Love?

Again, Provisionism [part 1; part 2] asks: If Calvinism is true, then, isn’t God being disingenuous when he tells believers to love all people and share the gospel with all people?

 • Biblical response: “By no means!”
  • ‘For [God] says to Moses, “I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion.”’ (v15)

But why would God ask his children to be more loving than he is?, so the Provisionist’s thinking goes.

 • Biblical response: “Who are you, O man, to answer back to God?”
  • ‘Will what is molded say to its molder, “Why have you made me like this?” Has the potter no right over the clay, to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use?”’ (v20-21)

Provisionists have also failed to see that Scripture does teach God’s 1) overall plan (his secret decree) and his 2) revealed will (See Isaiah 10). If we say these two ideas are contradictions that can’t be what the Bible teaches, we fail to enjoy all that God is for us in Jesus. We wrongly rely on our ability to rationalize rightly about God rather than taking the text for what it says. For instance, God tells us to love our enemies, and yet there are verses that say he, in fact, in some real way hates the wicked, like in Psalm 11:5. Can we set our rationalizing aside and affirm Scripture as the highest authority and rejoice that God is wiser than we?[3] Another example where Scripture is straightforward–but many insist that surely such can’t be the case–is the issue of husbands being the leaders at home and in the church. The biblical texts are clear–and yet modern rationalizing and objections abound. May the Lord give us grace and wisdom to say “yes” and “amen” to all that God is and does.

__

[3] Note here what one wise writer says: ‘He [God] hates wicked people from his soul, from the very depth of his being. God hates their ways (Proverbs 15:9), their thoughts (Proverbs 15:26), their worship (Proverbs 15:8), their actions (Proverbs 6:18), and their evil deeds (Psalm 5:5). He singles out as a special object of his hatred the blasphemous deeds of the Nicolaitans, those who seduced God’s people with idolatry and sexual immorality. “Yet this you have: you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate” (Revelation 2:6).’ https://www.challies.com/articles/god-hates-wicked-people/, written Feb 11, 2017.

-GSiV

(GSiV: If Calvinism is true…part 1; part 2; Election; Unconditional election; Salvation; Evangelism and Calvinism; TULIP)

If Calvinism is true…part 2

…Is God Genuine in His Offer of Love?

Since we see similarities in Provisionism and the two objections that Paul dismembers in Romans 9, we can deal with it textually rather than waste time in philosophical guesses.

The objectors raising these questions that Paul disagreed with (vv 14 and 19) were ultimately wavering in their faith in God’s goodness and his sovereignty. They misunderstood differences between justice and mercy. This is the problem with those like Flowers and Cranman above; they aren’t enjoying the Bible’s full teaching on how big God is and how gracious he is in electing some. They are failing to properly distinguish between the categories of God’s justice and his mercy.

The Provisionist question raised in this article [part 1] presumes that if God does not operate his universe the way some synergists perceive as right, then he must be unjust or insincere or unmerciful. Let’s note carefully Paul’s response to the reasonable sounding objections of vv 14 and 19.

14 What shall we say then? Is there injustice on God’s part? By no means! 15 For he says to Moses, “I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion.” 16 So then it depends not on human will or exertion, but on God, who has mercy. 17 For the Scripture says to Pharaoh, “For this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth.” 18 So then he has mercy on whomever he wills, and he hardens whomever he wills. 19 You will say to me then, “Why does he still find fault? For who can resist his will?” 20 But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, “Why have you made me like this?” 21 Has the potter no right over the clay, to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? 22 What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, 23 in order to make known the riches of his glory for vessels of mercy, which he has prepared beforehand for glory— 24 even us whom he has called, not from the Jews only but also from the Gentiles? 25 As indeed he says in Hosea, “Those who were not my people I will call ‘my people,’ and her who was not beloved I will call ‘beloved.’”’ (Romans 9:14-25)

Did we catch that? Paul says firmly, “By no means!” (v14) and “who are you, O man, to answer back to God?” (v20). From this passage, the Provisionist’s objection can be addressed properly:

-GSiV

(GSiV: If Calvinism is true…part 1; Election; Unconditional election; Salvation; Evangelism and Calvinism; TULIP)

If Calvinism is true…part 1

…Is God Genuine in His Offer of Love?

Leighton Flowers, a proponent of Provisionism, has said something like “If Calvinism is true, then, isn’t God being disingenuous in his telling believers to love all people and share the gospel with all people? Why would God ask his children to be more loving than he is?”[1] So, Provisionist proponents might invoke the Good Samaritan story to support this idea (as John Cranman did).[2] If God doesn’t want us walking past the broken down and poor but wants us to help them, to love them–so the Provisionist reasoning goes–isn’t that what God would be doing if unconditional election were true?

Let’s look closely at this objection along with Romans 9:14 and 19.

 • Objection from Provisionists: “Why would God ask his children to be more loving than he is?”
 • Objection in Rom 9:14: “Is there injustice on God’s part?”
 • Objection in Rom 9:19: “Why does he still find fault? For who can resist His will?”

The Provisionist objection is theoretical and not taught in Scripture, not raised as a correct question by a biblical author but is similar to objections Paul deals with in Romans 9. The two objections Paul addresses are forms of unbelief that his readers had raised or would raise. Likewise, the Provisionist objection finds fault with God in a similar way of reasoning that the two other objections do, and thus, is another form of a doubt-filled question like those raised in Romans 9.

__

[1] Leighton Flowers debating Chris Date on Unbelievable (premierchristianradio.com), April 6, 2019.

[2] John Cranman debating James White on Unbelievable (premierchristianradio.com), May 18, 2019.

-GSiV

(GSiV: Election; Unconditional election; Salvation; Evangelism and Calvinism; TULIP)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 6

‘Trong 1 Côr 15:1-2 Phao-lô cho thấy tính cần thiết của sự kiên trì: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.” Cụm từ “miễn là anh em giữ lấy” cho thấy có một khởi đầu sai trật trong đời sống Cơ Đốc. Chúa Jê-sus đã kể ẩn dụ về các loại đất nhằm cảnh báo chống lại những khởi đầu sai trật này:

 • “Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.”’ (Ma-thi 13:20-22)

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 70.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)

Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 2

Gospel Driven Sanctification

‘SỰ MÔN ĐỒ HÓA ĐƯỢC DỰA TRÊN THÀNH TÍCH (Performance-Based Discipleship)

Câu chuyện của tôi không phải là xa lạ. Ngày nay, người Tin Lành thường nghĩ rằng phúc âm chỉ dành cho những người chưa tin Chúa. Khi chúng ta đang ở trong cánh cửa của vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cần phúc âm chỉ để chia sẻ cho những người đang vẫn còn ở ngoài vương quốc. Hiện tại, là những người tin Chúa, chúng ta cần phải nghe sứ điệp của môn đồ. Chúng ta cần phải học cách để sống đời sống Cơ Đốc Nhân và được thách thức để thực hiện điều đó. Đó là những gì tôi đã tin và thực hiện qua đời sống và chức vụ của mình trong một thời gian. Đó là những gì mà dường như hầu hết các Cơ Đốc Nhân đều tin.

‘Khi tôi nhận thấy được điều đó, phần lớn cộng đồng Cơ Đốc Nhân ngày nay dựa trên phong trào thành tích (performance-based culture). Và khi chúng ta càng kết ước theo Chúa Giê-su cách sâu sắc hơn, thì quan niệm thành tích của chúng ta cũng ăn sâu hơn. Chúng ta nghĩ mình giành được sự ban phước của Đức Chúa Trời hoặc đánh mất ơn phước đó dựa vào việc chúng ta sống đời sống Cơ Đốc Nhân tốt ra sao.’

-Jerry Bridges, “Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm” (Hay: Sự Nên Thánh Do Phúc Âm Thúc Đẩy)

Read full article here

 (GSiV: Jerry Bridges; Resources; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6)

Revisiting Jerry Bridges’ article (Vietnamese 3rd edition)

Mr. Bridges’ works are almost always worth reading and quoting, even if we’ve quoted the same article here already. Check it out, with some improvements:

‘CÒN HƠN LÀ MỘT CUỐN SÁCH LUẬT LỆ

Trong đời sống Cơ Đốc Nhân non trẻ của tôi, tôi nghe có người nói, “Kinh Thánh được ban cho không để gia tăng kiến ​​thức của bạn, nhưng để hướng dẫn cho bạn cách hành xử trong cuộc sống.” Sau đó, tôi nhận ra rằng lời tuyên bố này là nỗ lực hết mức nhằm tối giản nhận thức về Kinh Thánh và lại là sự giải thích sai lầm nhất. Trước hết Kinh Thánh là sứ điệp về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-su Christ, trong đó mọi điều Kinh Thánh ghi lại trước khi thập tự giá chỉ về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tất cả mọi điều sau khi Ngài hi sinh trên thập tự giá – bao gồm sự nên thánh của chúng ta – đều khởi nguồn từ sự cứu chuộc ấy.

‘Tuy nhiên, có một yếu tố chính xác trong lời tuyên bố này, và Đức Thánh Linh đã sử dụng nó để giúp tôi thấy rằng Kinh Thánh không phải chỉ dùng để đọc để làm tăng thêm kiến ​​thức. Thật vậy, chúng ta phải vâng phục Kinh Thánh và áp dụng một cách thực tế trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Như Gia-cơ đã nói, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).’

-Jerry Bridges, “Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm” (Hay: Sự Nên Thánh Do Phúc Âm Thúc Đẩy)

Read full article here

 (GSiV: Jerry Bridges; Resources; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 5

‘Cơ Đốc nhân yêu mến Đức Chúa Trời. Ngài là Của Báu vĩ đại của chúng ta, và không gì có thể sánh với Ngài. Một trong những giáo lý vấn đáp (catechisms) chính dạy rằng, “Đức Chúa Trời là một Thần Linh, vô hạn, đời đời, và bất biến, trong bản thể Ngài, là sự khôn ngoan, quyền năng, thánh khiết, công lý, nhơn lành, và chân lý.” Đây là Đấng chúng ta yêu mến. Chúng ta yêu toàn cảnh bức tranh về sự hoàn hảo của Ngài. Nhận biết Ngài, được Ngài yêu thương và trở nên giống như Ngài là mục tiêu tìm kiếm của linh hồn chúng ta. Ngài là “sự vui mừng quá đỗi của chúng ta” (Thi Thiên 43:4).’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 5.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)