QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 2

Illustrations about the Trinity

When it comes to illustrating the Trinity it is best not to. Typically illustrations will teach more error than truth.

 

Below is one teacher’s WRONG teachings about the theology of the Trinity

‘Water may serve as a “three-in-one” illustration since it retains its chemical activity whether in solid, gas, or liquid state. There is also a triple point for water, a condition under which ice, steam, and liquid water can coexist in equilibrium. All are water, yet distinct from each other.’

 

Dưới đây là đánh giá SAI của một thầy về thần học của Ba Ngôi Đức Chúa Trời

‘Nước có thể minh họa “ba trong một” vì giữ lại được những hoạt tính hóa học của nó dầu ở dạng rắn, hơi, hay lỏng. Cũng có một điểm bộ ba mà tại đó tình trạng nước đá, hơi nước và nước dạng lỏng đồng tồn tại trong trạng thái cân bằng. Cả thảy đều là nước nhưng khác biệt với nhau.’

-Charles Ryrie, Basic Theology, p. 63 / Thần Học Căn Bản, p. 67

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 1

Our churches are not Christian if they aren’t Trinitarian. Does your church embrace all that the Bible teaches about God’s one-ness and his three-ness?

‘1) There is one God (Deuteronomy 6:4; 1 Corinthians 8:4; Galatians 3:20; 1 Timothy 2:5).
‘2) The Trinity consists of three Persons (Genesis 1:1, 26; 3:22; 11:7; Isaiah 6:8, 48:16, 61:1; Matthew 3:16-17, 28:19; 2 Corinthians 13:14).
‘3) The members of the Trinity are distinguished one from another in various passages.
‘4) Each member of the Trinity is God.
‘5) There is subordination within the Trinity.
‘6) The individual members of the Trinity have different tasks.’

‘1. Có một Đức Chúa Trời: Phục truyền luật lệ ký 6:4; 1 Cô-rinh-tô 8:4; Ga-la-ti 3:20; I Ti-mô-thê 2:5.

‘2. Đức Chúa Trời Ba ngôi gồm có ba thân vị.

‘3. Các thân vị trong Ba ngôi Đức Chúa Trời được phân biệt từng vị một trong nhiều chỗ trong Kinh Thánh.

‘4. Mỗi thân vị trong Ba ngôi là Đức Chúa Trời….

‘5. Sự lệ thuộc trong Ba ngôi Đức Chúa Trời….

‘6. Công tác của từng thân vị trong Ba ngôi….’

Read the whole article here

Đọc bài viết ở đây

Common Questions the Doctrine of Election Raises

In an article titled “3 Objections to the Doctrine of Election,” Tim Keller makes some key points:

‘1. If you believe in election, doesn’t that leave you with the problem of why God doesn’t choose to save everyone?

 

 • ‘Yes, but the same is true for Christians who don’t believe in election. Election doesn’t create the problem, it only leads us to think about it….

 

‘2. But if everything is fixed and certain, why pray, evangelize, or do anything at all?

 

 • ‘This objection is short-sighted. First, if everything was not planned by a holy and loving God, we’d be absolutely terrified by the prospect of even getting up in the morning….

 

‘3. I believe the Bible and I see all the teaching about election, but why do I still dislike it?

 

 • ‘My theory is that the biblical gospel is so supernatural that it always combines qualities that by natural reason and culture we cannot keep together….’

 

Read the whole thing here

Teaching about Predestination

If you believe in predestination, and you should, then you should talk about it with Christians and encourage them to believe it too. Here’s one author’s helpful suggestions from an experience with high school students.

 

 • ‘1. I highlighted that this side of heaven, there are going to be some things we simply don’t fully understand about God….
 • ‘2. I also spent time talking about the truth (seen throughout the book of Romans) that makes it abundantly clear that God’s choosing me has absolutely nothing to do with me deserving to be chosen. We talked about the fact that if God chooses me, it is actually in spite of the fact that I deserve to go to hell.
 • ‘3. We then talked about how amazing it is that God, in eternity past (even before creation), spent time thinking about me – choosing me….’

 

The author made another good point: ‘It also makes for a really hopeful discussion in Senior High Sunday School class where students don’t feel like they need to apologize for their God’s sovereign decisions.’

Read the whole article here

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–7

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

 • “Where passion for God is weak, zeal for missions will be weak.” p18

 

Reformation History: Luther và Calvin–part 1

‘Calvin là sự tương phản thú vị với Luther. Luther được sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng cha của Calvin là một công tố viên. Điều này khiến Calvin trở thành thành viên của tầng lớp chuyên nghiệp. Luther nghiên cứu triết học và thần học đang khi ở đại học, nhưng Calvin theo học về nhân văn và luật pháp. Vì vậy, ông thiên về hướng làm nhà tổ chức của đạo Cải Chánh trong khi Luther là tiếng nói tiên tri của phong trào này. Luther có thể chất khỏe mạnh, nhưng Calvin phải chống chọi với bệnh tật trong thời kỳ làm việc tại Geneva. Luther yêu quê hương và gia đình mình, nhưng Calvin về cơ bản lại là một sinh viên cô đơn. Luther vốn sống trong nước Đức quân chủ, nên đã tìm sự hậu thuẫn từ giới quý tộc và hoàng thân; Calvin sống trong nước Thụy Sĩ cộng hòa, nên đã quan tâm đến sự phát triển quản trị đại diện trong hội thánh.’

-Earle E. Cairns, Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, Tr. 339

 

‘Calvin was an interesting contrast to Luther. Luther had been born of peasant stock, but Calvin’s father was a notary. This made Calvin a member of the professional class. Luther had studied philosophy and theology during his university career, but Calvin had humanistic and legal training. Because of this he was more the organizer of Protestantism whereas Luther was its prophetic voice. Luther was physically strong, but Calvin fought illness during the period of his work in Geneva. Luther loved his home and family, but Calvin was essentially a lonely student. Luther, who lived in monarchical Germany, looked for aristocratic and princely support; Calvin, in republican Switzerland, was interested in the development of representative government in the church.’

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, 300–302.

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–12

Tín lý về ân điển quyền năng

‘Tín lý về ân điển quyền năng, hay thuyết Calvin căn bản là về sự vĩ đại và uy nghi của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng nhất của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài mãi mãi, như Tín Điều Trích lượt Westminster nói đến. Thuyết Calvin đặc biệt liên quan đến sự thảo luận của chúng ta theo hướng này–Đức Chúa Trời là vĩ đại và đáng được ngợi khen. Ngài là Đấng quyền năng và là món quà vĩ đại nhất mà Ngài có thể ban cho người khác. Ngài sẽ không dừng lại để bênh vực cho mình qua sự chết và sự phục sinh của ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu-Thần Nhân.’

 • The doctrines of sovereign grace

‘The doctrines of sovereign grace, or Calvinism, are primarily about the greatness and magnificence of God. The chief end of man is to glorify God and enjoy him forever, as the Westminster Shorter Catechism says….’

 

– Đoạn 10, GSiV: Xem chi tiết

Calvin on Election and Predestination–Part 3

What did the great theologian Jean (John) Calvin actually say about these doctrines? Below is one teacher’s wrong teachings about Calvin’s theology.

‘Predestination:  Calvin believed that God made faith available as a gift to every person.  It was the will of God that every person would accept Jesus as Savior by faith.  However, God also knew that not everyone would receive Jesus and be saved.  (Rom. 8:29-30; Eph. 1:5; 1:11)

‘He used numerous scriptures to teach his doctrine of predestination. 

‘Calvin’s followers:  After several years his followers began to take Calvin’s teaching about predestination to the extreme. 

 • ‘One group said that “predestination” means exactly what Calvin taught, that God willed in advance that all people can have faith and can believe in Christ, however not all men will believe and be saved.
 • ‘A second group taught that God willed for certain people to be saved and some to be lost. They also used scriptures to prove this.  They believed that people who are “predestined” to be saved will not be able to deny Christ.  They will accept Jesus and be saved.  God has willed that some people will not accept Jesus.  No matter what they do, they will never accept Jesus and be saved.  This position actually was adopted by most Calvinists and became official Calvinism even though Calvin did not teach this. 

‘Many different groups of churches adopted one or the other of these positions.’

 

Dưới đây là đánh giá sai của một thầy về thần học của Calvin

‘Sự tiền định: Calvin tin rằng Đức Chúa Trời dành sẵn đức tin cho chúng ta như là tặng phẩm Ngài dành cho mọi người. Ý muốn Đức Chúa Trời là mỗi người phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa bởi đức tin. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng biết không phải mọi người đều tiếp nhận Chúa Giê-xu và được cứu. (Rô-ma 8:29-30; Ê-phê-sô 1:5; 1:11)

‘Ông dùng nhiều câu Kinh Thánh để dạy giáo lý của ông về sự tiền định.

‘Môn đồ của Calvin: Sau vài năm, môn đồ ông bắt đầu đưa lời dạy của Calvin về sự tiền định, tới chỗ cực đoan.

 • ‘Một nhóm bảo rằng tiền định có nghĩa chính xác như Calvin đã dạy, rằng Đức Chúa Trời đã định trước cho mọi người đều có đức tin và có thể tin Đấng Cơ Đốc, tuy nhiên không phải mọi người đều tin và được cứu.
 • ‘Một nhóm thứ hai bảo rằng Đức Chúa Trời muốn một số người nào đó được cứu và một số bị hư mất. Họ cũng dùng Kinh Thánh để chứng minh điểm này. Họ tin rằng những người đã “tiền định” được cứu, sẽ không có cách từ chối Đấng Cơ Đốc. Họ sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu và được cứu. Đức Chúa Trời muốn một số người nào đó sẽ không tiếp nhận Chúa Giê-xu. Dù có làm gì, họ cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-xu và được cứu. Quan điểm này thực sự được đa số người theo Calvin chấp nhận và chính thức trở thành thuyết Calvin, dù rằng Calvin không dạy như vậy.

 

‘Nhiều nhóm hội thánh khác nhau đã chấp nhận hoặc quan điểm này hoặc quan điểm kia.’

 

Fortunately, we can read for ourselves what Calvin believed. (Dưới đây là thần học của Calvin.)

 

In summary, Calvin believed that because of sin no one on his own will choose Christ. God in his mercy chose those whom he would one day save. Because God elected (chose) them, they will repent and believe and be saved. Arminianism teaches that God looked down through time and saw that some people would believe, and therefore God choose them based on what he saw them doing. But this was not Calvin’s view.

Calvin on Election and Predestination–Part 2

‘Calvin next taught that salvation is a matter of Unconditional election apart from human merit or divine foreknowledge. Election is based on the sovereign will of God and is a dual predestination of some to salvation and others to condemnation.’

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, p. 303.

 

‘Kế đó, Calvin dạy rằng sự cứu rỗi là vấn đề của sự chọn lựa vô điều kiện (Unconditional election) không kể đến công đức của con người hay sự biết trước thiên thượng. Sự chọn lựa được căn cứ trên ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời và là sự tiền định kép cho một số người được cứu và một số người bị đoán phạt’

-Earle E. Cairns, Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, p. 342.

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–11

‘Liên quan tính chính thống, thuyết Calvin bảo vệ tín lý theo Kinh thánh về sự bền lòng của các thánh đồ, hay sự an ninh đời đời, điều quí báu đối với những người Tin lành, đặc biệt như các nhóm Báp-tít. Spurgeon đã nói: “Thuyết Calvin có sức mạnh ôn hòa nhằm giúp giữ vững con người với chân lý quan trọng” (Piper sermon, “Spurgeon,” quoting A Marvelous Ministry, p. 121). Do đó, thuyết Calvin không thể quá tệ hay đi quá xa với tính chính thống của Kinh thánh. Lý do nó bảo vệ sự dạy dỗ này và những sự dạy dỗ khác vì nó đi vào điều cốt lõi, căn nguyên của Kinh thánh–lấy Đức Chúa Trời làm trọng tâm. Các hệ thống như thuyết Arminian tập trung vào con người và truyền giảng trong khi đó thường đánh mất tầm nhìn về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Thuyết Calvin, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nhìn thấy Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tất cả mọi vật và không có điều gì ngăn cản Đức Chúa Trời được vinh hiển. Truyền giảng sẽ bị hạn chế bởi mặc định nhưng không phải vì đó là trọng tâm chính trong mô hình Calvin. Chính xác hơn vì thuyết Calvin tôn cao Đức Chúa Trời trên mọi vật, truyền giảng sẽ có vị trí cao trong một hệ thống như thế. Nhưng đối với tất cả Cơ đốc nhân thích truyền giáo và giữ tín lý về sự đảm bảo đời đời, nhiều người trong số họ khước từ những lẽ thật lớn về tín lý ân điển. Nhưng liệu chính những Cơ đốc nhân này có dành thời gian suy xét điều dạy trong Kinh thánh bảo vệ tín lý về sự đảm bảo đời đời là điều có liên hệ đến những sự dạy dỗ của thuyết Calvin?’

SOME ENGLISH:

‘Concerning orthodoxy, Calvinism protects the biblical doctrine of perseverance of the saints, or eternal security, which has always been precious to Protestants, especially such groups as Baptists. Spurgeon said, “Calvinism has in it a conservative force which helps to hold men to vital truth” (Piper sermon, “Spurgeon,” quoting A Marvelous Ministry, p. 121). Calvinism, thus, can’t be too bad or too far afield from biblical orthodoxy….’

 

– Đoạn 26, GSiV: Xem chi tiết

Calvin on Election and Predestination–Part 1

John Calvin’s summary on election

 

‘The doctrine of Election and Predestination. It is useful, necessary, and most sweet. Ignorance of it impairs the glory of God, plucks up humility by the roots, begets and fosters pride. The doctrine establishes the certainty of salvation, peace of conscience, and the true origin of the Church.’