QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–4

‘Hãy xem vấn đề theo một cách khác:

  • ‘Sự tái sanh (sanh lại)–chúng ta thụ động (Đức Chúa Trời làm tất cả và không có sự hợp tác từ chúng ta).
  • Sự ăn năn (qui đạo)–chúng ta chủ động: Ý chí của chúng ta dự phần nhưng chỉ khi Đức Chúa Trời muốn nó (vận hành trong sự phối hợp với Đức Chúa Trời).
  • Đức tin (qui đạo)–chúng ta chủ động: Ý chí của chúng ta dự phần nhưng chỉ khi Đức Chúa Trời muốn nó (vận hành trong sự phối hợp với Đức Chúa Trời).’

SOME ENGLISH:

‘Here’s another way to look at it:

  • ‘Regeneration (new birth)—we are passive (all God and no cooperation from us).
  • Repentance (conversion)—we are active: our will is involved but only as God has first willed it (working in cooperation with God)….’

 

– Đoạn 49, GSiV: Xem chi tiết

Promises and Sovereignty

“…God’s promises are only as good as the extent of his sovereignty.”

 

-Paul D. Tripp, New Morning Mercies, March 23

 

 

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–3

Ý chí tự do của con người

‘Chúng ta hãy xem liệu ý chí tự do của con người gây mâu thuẫn hay làm sáng tỏ sự thảo luận về sự cứu rỗi. Con người không có quyền quyết định sự ra đời về thể phương diện thể xác, về nơi sinh, cha mẹ của mình là ai, mình sẽ qua đời khi nào và như thế nào; vì thế Rô-ma 9:16 nói rằng: “Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót,” vấn đề này không nằm trong ý chí tự do của con người. (Có ai phản đối sự dạy dỗ của Mác 13:22 rằng các tiên tri giả sẽ không thể làm lạc đường những người được chọn? Ai chống lại Đức Chúa Trời lấy đi khả năng phạm tội của chúng ta trên thiên đàng?) Nếu vấn đề là mọi thứ sẽ giống như là, quyền năng của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người trước mặt Chúa. Mặc khác, dù con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, mà con người vẫn đầy tội lỗi. Chúng ta phạm tội vì chúng ta là những tội nhân (Tít 1:15). Nhưng ngay cả cho mọi sự như quyền năng của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người trước Đức Chúa Trời thì cũng không đúng lắm. Thế thì, công thức đúng là gì?’

SOME ENGLISH:

Man’s free will

‘Let’s consider if man’s free will is a contradiction or a clarification to the discussion of salvation. Man isn’t in charge of being born physically, where he’s born, who his parents are, or when and how he dies….’

 

– Đoạn 42, GSiV: Xem chi tiết

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–2

Mối đe dọa đối với truyền giáo và truyền giảng?

‘Thuyết Calvin là chính thống và không làm lu mờ sự nhiệt huyết truyền giảng. Nhiều người chúng ta đã nghe khá nhiều về những người Calvin chính thống–Matthew Henry, John Bunyan, George Muller, John Newton, George Whitefield, David Brainerd, Jonathan Edwards, và William Carey. Và hiển nhiển chúng ta đã đề cập đến Charles Spurgeon. Lịch sử Hội thánh cho thấy rằng học thuyết Calvin un đốt lòng nhiệt thành cho Đức Chúa Trời và công việc mạo hiểm của Ngài. Trả lời cho câu hỏi liệu thuyết Calvin có làm lắng xuống các sứ mệnh truyền giáo, sử gia Ken Stewart trả lời:’

  • ‘“Đó là sai lầm mang tính lịch sử. Thật lấy làm ngạc nhiên, sự buộc tội thật có vẻ tăng lên đặc biệt từ 1960 khi nó được dành sự tôn trọng bởi giáo sư W. Richey Hogg, Perkins School of Theology của Southern Methodist University. Gần đây có thêm sự buộc tội được lặp lại bởi cựu sử gia của Southwestern Baptist [Theological] Seminary, William Estep và tác giả Biện Minh Học Tin Lành, Norman Geisler. Một sự hiểu biết tốt hơn về lịch sử truyền giáo sẽ giữ họ khỏi lời khẳng định không thể biện hộ này.” (Credo Mag Interview, April 16, 2012)’

 

SOME ENGLISH:

A threat to missions and evangelism?

‘Calvinism is orthodox and hasn’t usually dulled evangelistic zeal. Many of us have heard of quite a few orthodox Calvinists—Matthew Henry, John Bunyan, George Muller, John Newton, George Whitefield, David Brainerd, Jonathan Edwards, and William Carey….’

– Đoạn 24, GSiV: Xem chi tiết

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời—3

‘Mục tiêu của công tác truyền giáo là đem muôn dân đến sự vui mừng về tính cao cả của Đức Chúa Trời. “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ!” (Thi Thiên 97:1). “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Các nước khá mừng rỡ và hát vui vẻ! (Thi. 67:3-4).’

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7-8.

  • “The goal of missions is the gladness of the peoples in the greatness of God….” p17

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–1

Does John 3:16 prove Calvinism wrong?

‘Thông điệp của câu 16 cho sự rõ ràng về một người phải bị treo lên. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, hầu cho ai tin Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời không muốn định tội họ, không, họ đã bị định tội rồi. Trái lại, sự đến của Ngài là hy vọng cho những người tin. Cả những người theo lẫn người không theo phái Calvin đều thán phục trước ân điển của Đức Chúa Trời khi bắt gặp câu này–”Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…” Chúng ta đáng chịu sự định tội như trong câu 18-21 nói. Tình yêu của Đức Chúa Trời cho thế gian được bày tỏ rõ ràng tại thập tự giá qua sự chết của con Ngài. Mạng lịnh về Phúc âm của Chúa Giê-xu dành cho tất cả người tin Ngài.’

  • ‘The message of verse 16 gives clarity to the one who was to be lifted up. It was God’s plan to send his Son, and whoever believes in him will have eternal life. God’s primary desire isn’t to condemn them; no, they are condemned already….’

 

– Đoạn 6, GSiV: Xem chi tiết

 

Reformed Churches in Vietnam: A Prayer

O Lord, please save people who will want you. May you establish a Church in Vietnam that cherishes you and your glory above their programs or buildings. May you develop leaders who desire you and your word above any fame or comfort. May you send out laborers in the harvest, laborers who know that the harvest is yours. You will give a harvest because it is your harvest, and your hand is sovereign.

Hội Thánh Cải Chánh Ở Việt Nam: Lời Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, xin cứu những người sẽ cần đến Ngài. Xin Ngài thiết lập Hội Thánh tại Việt Nam để họ yêu mến Ngài và sự vinh hiển của Ngài hơn các chương trình hay cơ sở vật chất. Xin Chúa phát triển những người lãnh đạo để họ khao khát chính Ngài và Lời Ngài hơn danh tiếng hay tiện nghi. Xin Ngài sai phái những thợ gặt vào trong mùa gặt, những thợ gặt biết rằng mùa gặt là của Ngài. Ngài sẽ ban mùa gặt bởi vì đó chính là mùa gặt của Ngài và tay Ngài đang tể trị.

Xem chi tiết

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–2

‘Khi thời đại này qua đi, và hàng tỉ người được cứu đứng trước ngôi Đức Chúa Trời, thì công tác truyền giáo không còn nữa. Truyền giáo là điều cần thiết tạm thời, nhưng sự thờ phượng còn lại mãi mãi.’

Do đo, sự thờ phượng là động lực và mục tiêu của công tác truyền giáo. Sự thờ phượng là mục tiêu của truyền giáo, vì trong công tác này chúng ta chỉ chú trọng đến việc đem các dân tộc bước vào sự vui hưởng vinh hiển của Chúa.’

“When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more….” p17

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7.

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–1

‘Công tác truyền giáo còn tồn tại vì con người không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng là điều cơ bản, chứ không phải là công tác truyền giáo, vì Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, chứ không phải con người.’

 

“Missions exists because worship doesn’t. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man.” p17

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7.

Hyper Calvinism vs Biblical Calvinism

Often Christians confuse biblical Calvinism with what some groups believe. Here’s is a helpful distinction.

Iain Murray says:

“…there is a real difference between Biblical Calvinism and Hyper-Calvinism. The latter term is sometimes used as though it were simply a stronger formulation of Scriptural doctrines—something beyond a ‘moderate’ position –but this is an incorrect usage, for the system deviates seriously from Scripture and falls short of Scripture. Another wrong usage of the term, which is even more common, is for the label ‘hyper or ‘ultra’ Calvinist to be attached to those who are in fact opposed to Hyper-Calvinism. Being ignorant of the distinct theological differences which spate Hyper-Calvinism from the faith of the Reformers and Puritans, and being unaware of its different historical origins, some critics use the phrase as though it were the most suitable to describe anyone who is earnest in opposing the tenets of Arminianism. But while this may be a convenient way to brand ‘extremists,’ it reveals the spiritual muddle of those who thus use it.”

-Murray’s The Forgotten Spurgeon, p.51.

Confirm your election

2 Peter 1:10 “Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities you will never fall.”

2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã

 

Xem chi tiết: “Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng” (“God and Salvation: The Doctrines of Sovereign Grace”)