QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Researching Calvinism and Missions?

Consider these resources:

Van den Berg, “Calvin’s Missionary Message: Some Remarks About the Relation Between Calvinism and Missions,” Evangelical Missions Quarterly 22 (1950): 174-187.

Carr Sargant, “Calvinism, Arminianism and Missions,” London Quarterly and Holborn Review 176 (1951): 340-344.

M. Zwemer, “Calvinism and the Missionary Enterprise,” Theology Today 7 (1950): 206-221.

Kenneth J. Stewart, Ten Myths About Calvinism: Recovering the Breadth of the Reformed Tradition, 2011.

Also see these articles at GSiV:

To the Ends of the Earth: Calvin’s Missional Vision and Legacy

Evangelism and Calvinism

Calvinism: fan a flame for God’s glory in missions

Mối đe dọa đối với truyền giáo và truyền giảng? (Đoạn 24: Xem chi tiết)

 

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời—6

‘Tôi không bào chữa cho việc làm giảm giá trị của công tác truyền giáo, nhưng đang bênh vực cho việc tán dương Chúa. Khi ngọn lửa của sự thờ phượng bùng cháy với sức nóng về giá trị chân thật của Đức Chúa Trời, ánh sáng của công tác truyền giáo sẽ soi sáng cho những dân tộc trên đất đang ở trong sự tối tăm. Và tôi mong đợi ngày đó sẽ đến!’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

  • “I am not pleading for a diminishing of missions but for a magnifying of God….” p18

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–10

Tránh tranh luận và chỉ giảng Kinh Thánh

‘Thỉnh thoảng, các Cơ đốc nhân cầu toàn nói: “Vì đó là vấn đề gây tranh cãi nên chúng ta không dạy về tín lý ân điển. Chúng ta nên chỉ dạy theo Kinh thánh.” Hay “Chúng ta không muốn vấn đề tiền định gây tranh cãi mà chỉ dạy Kinh thánh thôi.” Song ý kiến này là ngây thơ nhất. Sự bàn thảo sẽ có giá trị gì nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi? Vấn đề sẽ thế nào nếu chúng ta áp dụng phương pháp này vào sự đảm bảo đời đời của các tín hữu? Có đáng để thảo luận không? Sự tranh luận không phải là xấu. Trong 2 Ti-mô-thê 2:24-25 Phao-lô dạy rằng tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả. Tuy nhiên, trong câu 10 Phao-lô đã nói: “Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.” Vì thế “không nên ưa tranh cạnh” trong câu 24 không có nghĩa là né tránh dạy tín lý về ân điển của câu 10. Trên thực tế, phần còn lại của câu 25 nói rằng: “mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật.” Ngay giữa phần Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê tránh việc tranh cãi ông nói về được chọn nhận được sự cứu rỗi và Đức Chúa Trời ban sự ăn năn. Chắc rằng Phao-lô không mâu thuẫn với chính mình.’

SOME ENGLISH:

Avoiding controversy and just teaching the Bible

‘Sometimes well-meaning Christians say, “Because it’s controversial let’s not teach the doctrines of grace. Let’s just teach the Bible.” Or “We don’t want the predestination controversy just biblical teaching.” Yet these ideas are at best naive….’

 

– Đoạn 52, GSiV: Xem chi tiết

Discerning what Scripture says: Part 6

More Ryrie on non-Lordship

In continuing this idea about Lordship salvation, it is to Ryrie’s credit that he quotes people who disagree with him. Again the Bible, against Ryrie, supports what this theologian below says:

‘The lordship view expressly states the necessity of acknowledging Christ as the Lord and Master of one’s life in the act of receiving Him as Savior. These are not two different, sequential acts (or successive steps), but rather one act of pure, trusting faith. It takes little theological acumen to discern the base differences between the lordship and nonlordship views of the presentation of the Gospel.’

 

‘Quan điểm quyền tể trị của Chúa trình bày rõ rành tính thiết yếu của việc công nhận Đấng Christ làm Chúa và Chủ của đời sống mình qua việc tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa mình. Đây không phải là hai hành động khác nhau, kế tiếp nhau (hay là những bước liên tiếp nhau), nhưng trái lại là một hành động của đức tin thuần túy và phó thác. Không cần phải có nhiều sáng suốt về thần học mới phân biệt được những khác biệt cơ bản giữa những quan điểm đòi hỏi quyền tể trị của Chúa với quan điểm không đòi hỏi quyền tể trị của Chúa trong sự trình bày Tin Lành.’

 

-K. L. Gentry, “The Great Option,” Baptist Reformation Review 5, 1976, (quoted by Charles Ryrie, Thần Học Căn Bản, p. 417 / Ryrie, Basic Theology, p. 390).

Regeneration, God’s Grace, New Birth–Part 5

Sự Tái Sinh Bằng Quyết Định Là Gì?

What is “decisional regeneration”?

English

 

English and Vietnamese

 

Vietnamese (and some English)

Regeneration, God’s Grace, New Birth–Part 4

“We’ve been telling people the lie…that if you do this [pray a prayer], then God will make you born again. You see the only difference between baptismal regeneration and decisional regeneration is the new birth is just attached to a different act. On one it’s water and on the other it’s a prayer.”

-Audio: Timothy Juhnke “Decisional Regeneration,” Around the 27:00-29:00 minute point.

Regeneration, God’s Grace, New Birth–Part 3

A popular statement of faith equates regeneration with conversion, which could be intentional or accidental:

 

  • ‘“The Gospel is the power of God for salvation to everyone who believes” and those who receive Jesus Christ by faith are born again, have their sins forgiven, become children of God, are a new creation in Christ….”’

 

  • ‘“Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” và những ai tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ bởi đức tin là những người được tái sanh, được tha tội, trở nên con cái Đức Chúa Trời, là một tạo vật mới trong Đấng Christ….”’

 

According to this statement of faith, humans co-operate with God to be born again (the ‘new birth’). But biblically, regeneration while related to conversion is not the same. Man cannot decide to be born again (‘decisional regeneration’). Regeneration is something only God does so that humans will be converted–repent and believe. The New Testament’s passive voice (“being born again”) on the doctrine of regeneration is helpful. Here are some key verses on regeneration:

 

John 3:3–8 (NIrV) “Jesus replied, “What I’m about to tell you is true. No one can see God’s kingdom without being born again.” “How can I be born when I am old?” Nicodemus asked. “I can’t go back inside my mother! I can’t be born a second time!” Jesus answered, “What I’m about to tell you is true. No one can enter God’s kingdom without being born through water and the Holy Spirit. People give birth to people. But the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised when I say, ‘You must all be born again.’ “The wind blows where it wants to. You hear the sound it makes. But you can’t tell where it comes from or where it is going. It is the same with everyone who is born through the Spirit.””

  • BPT Chúa Giê-xu đáp, “Tôi bảo thật: Không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh lại.” 4 Ni-cô-đem thắc mắc, “Người già rồi thì làm thế nào mà sinh lại được? Chẳng lẽ trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” 5 Chúa Giê-xu đáp, “Tôi bảo thật, không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh bằng nước và Thánh Linh. 6 Sự sống xác thể do con người theo phần thể xác sinh ra, nhưng sự sống thiêng liêng do Thánh Linh sinh ra. 7 Đừng ngạc nhiên về điều tôi nói ‘Mọi người phải sinh lại.’ 8 Gió muốn thổi đâu cũng được. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến rồi sẽ thổi đi đâu. Ai được sinh bởi Thánh Linh cũng giống như vậy.”

Titus 3:5 (NIrV) “He saved us. It wasn’t because of the good things we had done. It was because of his mercy. He saved us by washing away our sins. We were born again. The Holy Spirit gave us new life.”

  • BPT Thì Ngài đã cứu chúng ta do lòng nhân ái của Ngài chứ không phải nhờ vào việc lành nào của chúng ta cả. Ngài cứu chúng ta do sự rửa sạch chúng ta bằng sự tái sinh và đổi mới qua Thánh Linh.

1 Peter 1:3 (NIrV) “Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us a new birth and a hope that is alive. It is alive because Jesus Christ rose from the dead.”

  • BPT Chúc tụng Thượng Đế, Cha của Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta. Nhờ lòng nhân ái lớn lao của Ngài chúng ta được sinh lại để nhận một hi vọng sống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết.

 

(Đoạn 39, GSiV: Xem chi tiết)

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–5

‘Nếu việc tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời không được đặt trên việc tìm kiếm điều tốt lành của con người bằng tình yêu từ tấm lòng và những ưu tiên của Hội Thánh, thì con người sẽ không được đáp ứng tốt, và Đức Chúa Trời sẽ không được tôn cao cách thích đáng.’

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

  • “If the pursuit of God’s glory is not ordered above the pursuit of man’s good….” p. 18

Regeneration, God’s Grace, New Birth–Part 2

Charles Spurgeon says, “If any man is saved, it is not because he willed to be saved. If any man be brought to Christ, it is not of any effort of his, but the root, the cause, the motive of the salvation of any one human being, and of all the chosen in heaven, is to be found in the predestinating purpose and sovereign distinguishing will of the Lord our God.” [vol 9, year 1863, 355], “The Minister’s Stock-Taking

-Quoted in Murray, Iain. The Forgotten Spurgeon. p. 84

Discerning what Scripture says: Part 5

Ryrie on non-Lordship: an unbiblical view

 

‘C. The Fallacy of Making Surrender of Life a Part of the Gospel

‘1. The question. The question is simply this: Does one have to make Christ Lord of his life or be willing to do so in order to be saved? …Simply stated the question is: Does the lack of commitment to the lordship of Christ over the years of one’s life mean a lack of saving faith? …Theologically, then, this says that there were people at Ephesus who became believers in Christ knowing they should give up their use of magic but who did not (some for as long as two years), but who nevertheless were born again. Their salvation did not depend on faith plus submission to the lordship of Christ over their use of magic.

‘3. Some observations. This lordship teaching fails to distinguish salvation from discipleship and makes requirements for discipleship prerequisites for salvation. Our Lord distinguished the two (Luke 14:16–33).’

-Charles Ryrie, Basic Theology, p. 390-391

‘C. Sai Lầm Khi Biến Sự Phó Dâng Đời Sống Thành Một Phần Của Tin Lành

“1. Thắc mắc. Câu hỏi đơn giản là thế nầy: Có phải người ta buộc phải tôn hay sẵn lòng tôn Đấng Christ làm Chúa của đời sống mình thì mới được cứu không?… Câu hỏi đơn giản là: Thiếu phó thác cho quyền tể trị của Chúa trong những năm theo Ngài có phải chính là thiếu đức tin cứu rỗi không?…Như vậy, về mặt thần học, điều nầy nói lên rằng: tại Êphêsô có những người đã trở thành tín đồ Đấng Christ và biết phải từ bỏ việc dùng pháp thuật của mình, nhưng họ đã không bỏ (có người giữ lâu đến hai năm), nhưng dầu vậy họ vẫn là người đã được tái sanh. Sự cứu rỗi của họ đã không tùy thuộc vào “đức tin cộng với sự đầu phục quyền tể trị của Chúa” trên việc họ dùng pháp thuật.

‘3. Một số nhận định khác. Sự dạy dỗ về quyền tể trị của Chúa nầy không phân biệt giữa sự cứu rỗi với công tác môn đồ hóa, và đã biến những đòi hỏi của công tác môn đồ hóa trở thành những điều kiện tiên quyết cho sự cứu rỗi. Chúa chúng ta phân biệt hai việc nầy (Luca 14:16-33).’

-Charles Ryrie, Thần Học Căn Bản, p. 416-418

To Ryrie’s credit, he does quote people who disagree with him. It’s good that he does because here is what one of them says which, is more in line with what Scripture says:

‘Something more than “believing” is necessary to salvation. A heart that is steeled in rebellion against God cannot savingly believe: it must first be broken.… No one can receive Christ as his Saviour while he rejects Him as Lord! It is true the preacher adds that the one who accepts Christ should also surrender to Him as Lord, but he once spoils it by assertion that though the convert fails to do so nevertheless heaven is sure to him. That is one of the devil’s lies.’

‘Để được cứu rỗi, cần phải có thêm điều gì đó nữa ngoài việc “tin.” Một tấm lòng cứng cỏi chống nghịch Đức Chúa Trời thì không thể tin để được cứu được: trước hết nó phải được đập vỡ ra…. Không ai có thể tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình đang khi từ chối Ngài làm Cứu Chúa của mình! Nhà truyền đạo đã bổ sung đúng khi nói ai tiếp nhận Đấng Christ thì cũng nên đầu phục Ngài là Chúa, nhưng sẽ làm hỏng việc ấy ngay khi ông khẳng định dầu người tin Chúa có không đầu phục đi nữa thì vẫn chắc chắn được vào thiên đàng. Đó là một trong những lời dối trá của Satan.’

Arthur W. Pink, Present-Day Evangelism, p. 14-15 (quoted by Charles Ryrie, Thần Học Căn Bản, p. 417/ Ryrie, Basic Theology, p. 390).

Discerning what Scripture says: Part 4

Erickson on Lordship, Repentance and Salvation: a biblical view

 

In recent decades the Lord used pastors James M. Boice and John MacArthur to help the church get more grounded on an important theological issue—Does a sinner have to repent when he believes in Jesus? Does he merely trust Jesus as Savior but not Lord? Unfortunately they were responding to Zane Hodges and others like Charles Ryrie who were saying “no.” Boice, MacArthur, and many others responded to clarify what the Bible teaches. Repentance is a part of salvation. Here the respectable Millard Erickson gives us some good biblical insight.

 

‘From these texts [Genesis 6:6; Exodus 32:14; Job 42:5–6; 2 Chronicles 7:14; Isaiah 59:20; Matt. 21:29; Matt 21:32; Matt. 27:3; Heb. 12:17; Matt. 3:2; Acts 2:38] it is clear that repentance is a prerequisite for salvation…. “In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent” (Acts 17:30). This last statement is especially significant, for it is universal: “all people everywhere.” Repentance is an ineradicable part of the gospel message.’

 

‘Khi xem xét vấn đề ăn năn nầy, chúng ta dễ có ấn tượng nó có ý nghĩa quan trọng như một điều kiện tiên quyết để được cứu rỗi…. “Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn” (Công vụ. 17:30). Phần cuối của câu nầy đặc biệt quan trọng vì nó mang tính phổ quát: “hết thảy các người trong mọi nơi.” Vậy thì, không còn nghi ngờ gì nữa, sự ăn năn là một phần không thể bỏ đi được của sứ điệp Phúc Âm.’

 

-M. J. Erickson, Christian Theology, 3rd ed., 2013, p. 867-868 / Erickson, Thần Học Cơ Đốc Giáo, Sách 2, p. 288.

 

Regeneration, God’s Grace, New Birth–Part 1

Charles Spurgeon says, “Sinner, unconverted sinner, I warn thee thou canst never cause thyself to be born again, and though the new birth is absolutely necessary, it is absolutely impossible to thee, unless God the Spirit shall do it….” [vol 3, year 1858, 340]

 

LANGUAGE UPDATE: “Sinner, unconverted sinner, I warn you that you can never cause yourself to be born again, and though the new birth is absolutely necessary, it is absolutely impossible to you, unless God the Spirit shall do it….”

-Quoted in Murray, Iain. The Forgotten Spurgeon. p. 87