QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Radical Reformation: Three groups

Cuộc Cải Chánh Cấp Tiến: Ba Nhóm

1. Mystics and spiritualists / Những Nhà Thần Bí hay Những Nhà Duy Linh

2. Anabaptists / Phái Anabaptists

·       Biblical / Theo Thánh Kinh

o   Conrad Grebel (Swiss Brethren / Anh em Thụy Sĩ)

o   Jacob Amman (Amish / Phái Amish)

o   Menno Simons (Mennonites / Phái Mennonites)

o   Thomas Helwys (General Baptists / Phái Baptists Phổ Thông)

·       Communal / Theo Cộng Đồng

·       Eschatological / Theo Lai Thế Học

3. Rationalists / Những Người Duy Lý

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, p. 297 / Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, tr. 333.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))

Vận Mệnh của Cuộc Cải Chánh

Fortunes of the Reformation

 

‘The student of the Reformation is always impressed with the way in which the fortunes of the Reformation were so closely identified with the translation of the Bible into the common tongue of the people.’

‘Người nghiên cứu về Cuộc Cải Chánh luôn luôn có ấn tượng với phương chác mà vận mệnh của Cuộc Cải Chánh được gắn liền gần gũi với bản dịch Kinh Thánh sang tiếng mẹ đẻ của dân chúng.’

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, p. 321 / Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, tr. 364.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))

 

The Great Translator: Tyndale and the Reformation

God used William Tyndale (c. 1494–1536) to spur on the Protestant Reformation.

 • Around the year 1521, Mr. William Tyndale was in the home of the Walsh family in England, when talking with an educated man loyal to the Roman Catholic Church. The educated man stated that “We would be better off without God’s law than the pope’s.” To this Tyndale said: “I defy the pope and all his laws. If God allows me to live longer, before many more years, I will cause [through my translation of the Bible into the English language] a farm boy who plows to know more of Scripture than you do.”
 • Khoảng năm 1521, Ông William Tyndale, tại nhà của gia đình Walsh tại nước Anh, khi ông ấy nói chuyện người học thức cao từ nhà thờ công giáo La Mã. Người học thức cao nói rằng “Chúng ta sẽ tốt hơn khi có luật lệ của Đức Giáo Hoàng chứ không phải luật lệ của Chúa.” Tyndale nói rằng “Tôi phản đối Đức Giáo Hoàng và những luật lệ của ông ta. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi sống lâu hơn và trước khi nhiều năm nữa, tôi sẽ khiến một người nông dân biết về kinh thánh nhiều hơn là ông ấy (bằng bản phiên dịch kinh thánh của tôi sang tiếng anh). ”

Tyndale’s Original Wording:

“I defy the pope and all his laws. If God allows me to live longer, before many more years, I will cause a farm boy who plows to know more of Scripture than you do.”

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))

Bức Thành Kiên Cố

Bức Thành Kiên Cố
A Mighty Fortress Is Our God
Tác giả: Martin Luther

 1. Chúa chính bức thành kiên cố muôn đời,
  Đỡ che ta giữa bao thay dời;
  Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu,
  Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu.
  Ngày đêm dẫu quân thù xưa,
  Nghịch ta, ta không nghiêng ngửa,
  Tuy nó thâm mưu đa tài,
  Quyết chống ta suốt đêm ngày,
  Quả không ai trên đất địch tày.

  2. Khá biết sức mình non kém vô tài,
  Dễ khiến ta thua ngã nằm dài;
  Dẫu thế, biết nhờ Đấng chỉ huy mình,
  Đối phương thua chạy hết rập rình.
  Bằng ta hỏi tên Ngài chăng?
  Là Jê-sus, danh chiến thắng;
  Danh tướng thiên binh anh tài,
  Cứu pháp duy chính tay Ngài,
  Đắc thắng Sa-tan đến lâu dài.

  3. Dẫu quỉ dữ đầy trên thế gian này,
  Đuổi theo ta, toan nuốt hằng ngày;
  Trước Đấng có quyền xua nó lui liền,
  Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền.
  Kìa, vua tối tăm giận chăng?
  Lòng ta đây không nao núng,
  Tuy nó khoe khoang nhất thời,
  Án chết xưa Chúa khép rồi,
  Thúc thủ khi Vua phán một lời.

  4. Tiếng phán ấy nghìn thuở vẫn đang còn,
  Thế gian khinh chê chẳng suy mòn;
  Bởi có Chúa gần gũi với ta hoài,
  Xuống Thánh Linh, ân tứ từ Ngài.
  Người thân với danh, mạng ta,
  Dù ai kia toan cướp phá?
  Thôi, cướp đi ta không chồn,
  Bởi chẳng thể cướp linh hồn,
  Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn. A-men.

To see German, English, and Vietnamese together, click here.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))

John Calvin and Missions

Mr. Shawn Wright helps us consider a few truths often forgotten from church history:

‘Even though the Protestant reformers of the sixteenth century were regularly fighting for their survival because of Catholic assaults, and even though they had few resources and were land-locked, they believed in and practiced missions. We see this in the ministry of John Calvin (1509–1564)….’

Taking the Gospel to the Nations

‘Calvin argued that God “means that the work of this deliverance will be so excellent that it ought to be proclaimed, not in one corner only, but throughout the whole world….”’

Three Key Missions-Focused Events in Calvin’s Ministry

‘These missional ideas were lived out through Calvin’s ministry. Three events prove this to be the case. In 1544 Calvin had a hand in sending the first Protestant missionary, Pierre Brully, to the Catholic region of the Netherlands….’

‘Calvin’s heart for missions, as well as his aggressive record of church planting, is on display in his beloved country of France….’

The Results

‘The results of these efforts were awesome, as Pierre Courthial recounts: “In 1555 there were five organized Reformed [i.e., Protestant] churches in France; in 1559, the year the first national synod assembled in Paris, there were nearly 100; and by 1562 they numbered 2,150” (in W. S. Reid, ed., John Calvin, 77)….’

‘Calvin also showed his heart for missions when, in 1556, he was asked to send pastors to Brazil….’

-Shawn Wright, “John Calvin and Missions: That God Gather Churches from All Parts of the Earth.”

Read complete article here.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Evangelism and Calvinism,

Researching Calvinism and Missions?,

Luther, Calvin, Farel, Reformation)

10 Things About the Life of John Calvin

Since there are so many misunderstandings about this great theologian, here are a few things to ponder.

·       ‘(1) Calvin was born on July 10, 1509, at Noyon in Northeastern France. Unlike Luther, Calvin

·       ‘(2) At the age of 13-14 he attended the University of Paris where he came under the influence of….

·       ‘(3) Some place his conversion as late as 1534 and others as early as 1527-28. Unlike Luther, his….

·       ‘(4) Calvin did not at first desire a break with Rome, but envisioned a purification of the church ….

·       ‘(5) Calvin was influenced by friends and colleagues to break completely with Rome, which he….

·       ‘(6) Calvin returned to Paris in 1536 to settle some old financial matters. He decided to go from….

·       ‘(7) Upon arriving in Geneva, he began to lecture on the Pauline epistles, wrote a constitution for….

·       ‘(8) Calvin often said he didn’t care what a wife looked like as long as she was of a Christian….

·       ‘(9) Once again under pressure from Farel, Calvin returned to Geneva in 1541 and ministered….

·       ‘(10) Calvin’s physical afflictions read like a medical journal. He suffered from painful stomach….’

-Sam Storms, read complete article here.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV

Luther, Calvin, Farel, Reformation & Chỉ Duy Nhất 5 ‘Onlys,’ 5 ‘Solas’ &

Calvin on Election and Predestination)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 1

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (Synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Mục Lục

1. Giáo Điều Phần Thứ I: Sự Lựa Chọn Thiên Thượng Và Sự Hư Mất

 • Điều 1-18
 • Đoạn 1-9: Bác Bỏ Những Sai Lầm

2. Giáo Điều Phần Thứ II: Sự Chết Của Đức Chúa Giê-Su Christ, Bởi Đó Loài Người Được Cứu Chuộc

 • Điều 1-9
 • Đoạn 1-7: Bác Bỏ Những Sai Lầm

3-4. Giáo Điều Phần Thứ III và IV: Loài Người Sa Ngã, Sự Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời, Phương Cách Để Trở Lại

 • Điều 1-17
 • Đoạn 1-9: Bác Bỏ Những Sai Lầm

5. Giáo Điều Phần Thứ V: Sự Bền Đổ Của Các Thánh Đồ

 • Điều 1-15
 • Đoạn 1-9: Bác Bỏ Những Sai Lầm

 

Full document in Vietnamese coming soon. Perma link (here).

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

at GSiV)

Arminians and penal substitution

Grider is an Arminian who is also a scholar. Here’s what he says:

‘A spillover from Calvinism into Arminianism has occurred in recent decades. Thus many Arminians whose theology is not very precise say that Christ paid the penalty for our sins. Yet such a view is foreign to Arminianism, which teaches instead that Christ suffered for us. Arminians teach that what Christ did he did for every person; therefore what he did could not have been to pay the penalty, since no one would then ever go into eternal perdition. Arminianism teaches that Christ suffered for everyone so that the Father could forgive the ones who repent and believe; his death is such that all will see that forgiveness is costly and will strive to cease from anarchy in the world God governs. This view is called the governmental theory of the atonement.’

-J. Kenneth Grider (quoted by James White, The Potter’s Freedom, pp. 233-234)

 (GSiV: Election & Arminianism & Evangelism and Calvinism & Atonement)

A Few Baptists Everyone Should Know About

Here are some great men of the past:

 • John Dagg (1794-1884)
 • Adoniram Judson (1788-1850)
 • William Carey (1761-1834)
 • Andrew Fuller (1754-1815)
 • John Gill (1697-1771)
 • Benjamin Keach (1640-1704)
 • William Kiffin (c. 1616-1701)

Keep reading here

(At GSiV see here)

Does Calvinism Kill Missions?

 • ‘John Calvin: Calvin sent missionaries from Geneva into France and as far away as Brazil. Most of these young men sent to France died a martyr’s death, but the church of Geneva continued to send them.
 • ‘John Eliot: A missionary sent to the American Indians in the 1600′s. He is believed to be the first missionary among this people group. As many have said, if William Carey is the father of the modern mission’s movement, then John Eliot is its grandfather.
 • ‘David Brainerd: A missionary to the American Indians in the 1700′s. Many historians believe that he has sent more individuals into the mission field than any other person in the history of the church via his diary, An Account of the Life of the Late Reverend David Brainerd.
 • ‘Theodorus Frelinghuysen: The great evangelist and preacher, who set the stage for the First Great Awakening in the middle colonies.
 • ‘Jonathan Edwards: The great theologian, writer, and preacher of the First Great Awakening. He was also a missionary to the Indians.
 • ‘George Whitfield: The great voice and preacher of the First Great Awakening. He journeyed across the Atlantic Ocean thirteen times and scholars believe he preached over 18,000 sermons….’ Continue reading.

 

(GSiV: Missions and Evangelism,

Evangelism and Calvinism,

Researching Calvinism and Missions?,

Đoạn 24: “Mối đe dọa đối với truyền giáo và truyền giảng?”)

Do the ‘elect’ choose to believe?

‘…Reformed Christians believe that men believe and choose. It is the order of events that is in dispute. Every Christian has chosen Christ, believed in Christ, embraced Christ, and even more, continues to do so. The question is not “must a person believe,” but can a person believe while a slave to sin? Further, whose decision comes first: the decision of God to free the enslaved, dead sinner and give him the ability to believe, or the free-choice decision of the sinner that then makes him or her one of the elect?’

-James White, The Potter’s Freedom, p.184

(Các Đoạn 39-42, 48-49 GSiV: Xem chi tiết)

(Also ‘decisional regeneration,’ ‘decisionism’ / ‘sự tái sinh bằng quyết định’)

(Election: Xem Chi Tiết)