QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 8

“What is a Healthy Church?”

Chương 8: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Biến Cải

‘Trong cuộc họp đầu tiên của Hội thánh tôi vào năm 1878, Hội thánh chấp nhận một bản tuyên xưng đức tin. Nó là một phiên bản được củng cố từ Bản Tuyên Xưng Đức Tin New Hampshire năm 1833. Ngôn ngữ cổ có lẽ khó hiểu một chút, nhưng phải cố bám sát nó. Điều VIII của bản tuyên xưng này như sau:

 • “Chúng ta tin rằng sự Ăn năn và Đức tin là những bổn phận thiêng liêng, và cũng là ân sủng không thể tách rời, được chạm khắc trong linh hồn chúng ta bởi sự tái tạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời; bởi được thuyết phục cách sâu xa về tình trạng tội lỗi, hiểm nguy và THẾ NÀO LÀ MỘT HỘI THÁNH KHỎE MẠNH 118 bất lực của mình, và về phương cách cứu rỗi nhờ Đấng Christ, chúng tôi quay trở lại cùng Đức Chúa Trời với sự ăn năn thật sự, sự xưng tội, và sự khẩn nài ơn thương xót; đồng thời thành tâm tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Tiên tri, là Thầy Tế lễ, và là Vua của chúng tôi, và nương cậy vào chỉ mình Ngài như là Cứu Chúa duy nhất và toàn quyền trên chúng tôi.”

‘Không có nhiều người nói hoặc viết như thế nữa. Tuy nhiên, những lẽ thật Thánh Kinh này vẫn không thay đổi. Một Hội thánh khỏe mạnh được biểu lộ bởi sự hiểu biết dựa trên nền tảng Kinh Thánh về sự biến cải.’

-Mark Dever

Hãy đọc thêm

(GSiV:Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules; Unity)

TULIP: Possible translations in Vietnamese

T: Total Depravity

 • Hoàn Toàn Bại Hoại
 • Sự Băng Hoại Hoàn Toàn/Tuyệt Đối Băng Hoại
 • Đồi Bại Hoại Hoàn Toàn
 • Sự Suy Đồi Toàn Diện
 • Đồi Bại Hoàn Toàn
 • Sự Bại Hoại Hoàn Toàn

U: Unconditional Election

 • Sự Lựa Chọn Vô Điều Kiện
 • Sự Chọn Lựa Vô Điều Kiện
 • Lựa Chọn Vô Điều Kiện
 • Sự Lựa Chọn Không Điều Kiện
 • Tiền Định Vô Điều Kiện
 • Lựa Chọn Vô Điều Kiện

L: Limited Atonement (Particular Redemption)

 • Cứu Chuộc Có Giới Hạn
 • Sự Chuộc Tội Có Giới Hạn
 • Cứu Chuộc Có Giới Hạn
 • Sự Đền Tội Thay Giới Hạn
 • Sự Chuộc Tội Có Giới Hạn
 • Cứu Chuộc Có Giới Hạn

I: Irresistible Grace (Overcoming Grace)

 • Ân Điển Bất Khả Kháng
 • Ân Điển Không Thể Cưỡng Lại
 • Ân Điển Bất Khả Kháng
 • Ân Điển Bất Khả Kháng
 • Ân Điển Không Thể Khước Từ
 • Ân Điển Bất Khả Kháng

P: Perseverance of the Saints (Perseverance of the Savior)

 • Sự Bền Đỗ Của Thánh Đồ
 • Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ
 • Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ
 • Sự Trường Tồn
 • Sự Bền Đỗ
 • Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ

Sources: STTG, M, L, DT, Mi, NLD

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; Evangelism and Calvinism; TULIP)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 6

‘Trong 1 Côr 15:1-2 Phao-lô cho thấy tính cần thiết của sự kiên trì: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.” Cụm từ “miễn là anh em giữ lấy” cho thấy có một khởi đầu sai trật trong đời sống Cơ Đốc. Chúa Jê-sus đã kể ẩn dụ về các loại đất nhằm cảnh báo chống lại những khởi đầu sai trật này:

 • “Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.”’ (Ma-thi 13:20-22)

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 70.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)

Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 2

Gospel Driven Sanctification

‘SỰ MÔN ĐỒ HÓA ĐƯỢC DỰA TRÊN THÀNH TÍCH (Performance-Based Discipleship)

Câu chuyện của tôi không phải là xa lạ. Ngày nay, người Tin Lành thường nghĩ rằng phúc âm chỉ dành cho những người chưa tin Chúa. Khi chúng ta đang ở trong cánh cửa của vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cần phúc âm chỉ để chia sẻ cho những người đang vẫn còn ở ngoài vương quốc. Hiện tại, là những người tin Chúa, chúng ta cần phải nghe sứ điệp của môn đồ. Chúng ta cần phải học cách để sống đời sống Cơ Đốc Nhân và được thách thức để thực hiện điều đó. Đó là những gì tôi đã tin và thực hiện qua đời sống và chức vụ của mình trong một thời gian. Đó là những gì mà dường như hầu hết các Cơ Đốc Nhân đều tin.

‘Khi tôi nhận thấy được điều đó, phần lớn cộng đồng Cơ Đốc Nhân ngày nay dựa trên phong trào thành tích (performance-based culture). Và khi chúng ta càng kết ước theo Chúa Giê-su cách sâu sắc hơn, thì quan niệm thành tích của chúng ta cũng ăn sâu hơn. Chúng ta nghĩ mình giành được sự ban phước của Đức Chúa Trời hoặc đánh mất ơn phước đó dựa vào việc chúng ta sống đời sống Cơ Đốc Nhân tốt ra sao.’

-Jerry Bridges, “Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm” (Hay: Sự Nên Thánh Do Phúc Âm Thúc Đẩy)

Read full article here

 (GSiV: Jerry Bridges; Resources; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6)

OUR RESOURCES PAGE

Have you seen all of our resources available in English and Vietnamese?

Những Tài Liệu Đặc Biệt:

 • Phúc Âm Là Gì? Một Vài Tài Liệu (Tiếng Việt) / What is the Gospel? A Few Resources in Vietnamese.
 •  John Reisinger, Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi / God’s Part and Man’s Part in Salvation.
 • Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas) / Five ‘Onlys’ of the Protestant Reformation & More.
 • Các Tuyên Xưng Đức Tin (Tiếng Việt) / Confessions of Faith in Vietnamese.
 • Jerry Bridges, Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm / Gospel-Driven Sanctification.
 • Zane Pratt, ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ Là Gì? / Obedience Based Discipleship.
 • Phil Newton, Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm / Elements of a Christ-Centered Marriage.
 • Giáo Luật của Dordt (Dort) / Canons of Dordt (Dort).
 • Sách Giáo Lý Có Câu Hỏi Vấn Đáp Westminster / Westminster Shorter Catechism

Nhà Sách Cơ Đốc:

 • Louis Berkhof, Lịch Sử Giáo Lý Cơ Đốc.
 • Greg Gilbert, Chúa Jesus Là Ai?
 • David Helm, Giảng Giải Kinh Cách: Chúng Ta Trình Bày Lời Chúa Ngày Nay.
 • J. I. Packer, Biết Đức Chúa Trời.
 • John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời.
 • John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui: Uy Quyền Tối Thượng của Đức Chúa Trời Trong Công Tác Truyền Giáo.
 • Vaughan Roberts, Bức Tranh Lớn của Đức Chúa Trời: Truy nguyên chuyện Kinh Thánh.
 • Donald S. Whitney, Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc.

Trên Mạng (Đọc):

 • John Piper
 • 9Marks
 • Radical (David Platt)

And much more…Check it out here

Revisiting Jerry Bridges’ article (Vietnamese 3rd edition)

Mr. Bridges’ works are almost always worth reading and quoting, even if we’ve quoted the same article here already. Check it out, with some improvements:

‘CÒN HƠN LÀ MỘT CUỐN SÁCH LUẬT LỆ

Trong đời sống Cơ Đốc Nhân non trẻ của tôi, tôi nghe có người nói, “Kinh Thánh được ban cho không để gia tăng kiến ​​thức của bạn, nhưng để hướng dẫn cho bạn cách hành xử trong cuộc sống.” Sau đó, tôi nhận ra rằng lời tuyên bố này là nỗ lực hết mức nhằm tối giản nhận thức về Kinh Thánh và lại là sự giải thích sai lầm nhất. Trước hết Kinh Thánh là sứ điệp về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-su Christ, trong đó mọi điều Kinh Thánh ghi lại trước khi thập tự giá chỉ về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tất cả mọi điều sau khi Ngài hi sinh trên thập tự giá – bao gồm sự nên thánh của chúng ta – đều khởi nguồn từ sự cứu chuộc ấy.

‘Tuy nhiên, có một yếu tố chính xác trong lời tuyên bố này, và Đức Thánh Linh đã sử dụng nó để giúp tôi thấy rằng Kinh Thánh không phải chỉ dùng để đọc để làm tăng thêm kiến ​​thức. Thật vậy, chúng ta phải vâng phục Kinh Thánh và áp dụng một cách thực tế trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Như Gia-cơ đã nói, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).’

-Jerry Bridges, “Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm” (Hay: Sự Nên Thánh Do Phúc Âm Thúc Đẩy)

Read full article here

 (GSiV: Jerry Bridges; Resources; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 5

‘Cơ Đốc nhân yêu mến Đức Chúa Trời. Ngài là Của Báu vĩ đại của chúng ta, và không gì có thể sánh với Ngài. Một trong những giáo lý vấn đáp (catechisms) chính dạy rằng, “Đức Chúa Trời là một Thần Linh, vô hạn, đời đời, và bất biến, trong bản thể Ngài, là sự khôn ngoan, quyền năng, thánh khiết, công lý, nhơn lành, và chân lý.” Đây là Đấng chúng ta yêu mến. Chúng ta yêu toàn cảnh bức tranh về sự hoàn hảo của Ngài. Nhận biết Ngài, được Ngài yêu thương và trở nên giống như Ngài là mục tiêu tìm kiếm của linh hồn chúng ta. Ngài là “sự vui mừng quá đỗi của chúng ta” (Thi Thiên 43:4).’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 5.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)

 ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 13

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 13: Ý nghĩa và điều chắc chắn của sự lựa chọn này mang lại cho con cái của Đức Chúa Trời thêm lòng khiêm nhường, hạ mình xuống dưới mặt Ngài mỗi ngày, để tôn thờ ơn thương xót sâu xa của Ngài, để rửa sạch lòng mình và dâng lên Ngài, lòng thương yêu nóng cháy và biết ơn đối với Đấng đã bày tỏ tình yêu vô cùng lớn lao của Ngài dành cho họ từ trước. Việc xét tới giáo điều về sự lựa chọn này không hề có nghĩa là khuyến khích sự lơ là đối với việc tuân theo mạng lịnh của Chúa, hoặc dìm con người vào trong sự yên ổn của đời này đâu. Hai điều này, theo sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là hậu quả thông thường của sự phỏng đoán nông nổi hay của sự đùa cợt vô ích và luông tuồng đối với ân điển lựa chọn ở nơi những người không chịu buộc theo đường lối của những người được chọn.

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

; Một Người Tên Là Martin: Video; Piper at GSiV)

Objections to Unconditional Election & Romans 9

‘So here’s my claim: in Romans 9, Paul teaches the (Calvinist) doctrine of unconditional election–the teaching that God chooses to save some and not others, not based on anything in them (whether faith or fruit, present or foreseen), but based solely on his sovereign will and purpose. Evidence for this view comes in two steps: first, Paul addresses two of the same objections still raised against Calvinistic doctrine; and second, he doesn’t answer the objections the way an Arminian would.’

‘1. UNCONDITIONAL ELECTION MAKES GOD UNJUST. We see this objection in verse 14.

 • As with Lloyd-Jones’s quip about antinomianism, the mere fact that Paul predicts this objection indicates that he’s teaching unconditional election.
 • Instead of responding like an Arminian, he doubles down on God’s sovereign right to show mercy and compassion to whomever he wills (Rom. 9:15).
 • To say God’s mercy ultimately originates as a response to foreseen faith or mercy is to affirm election does depend on human will and exertion, rather than on God (contrary to v. 16).

‘2. UNCONDITIONAL ELECTION DESTROYS HUMAN RESPONSIBILITY. We see this objection in verse 19.

 • Instead, he questions the critic’s right to even lodge the objection (Rom. 9:20). He then doubles down on God’s sovereign right, as the potter, to make vessels for whatever uses he sees fit (vv. 20–21)….
 • As you read Romans 9, do your thoughts on election sound more like Paul’s, or like those of his objector?’

-Justin Dillehay

Read all of it here

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)