QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Greatest Intimacy

“Lord Jesus, in all of these situations and stories, really, really convince us that what we need and desire more than anything else is to connect with you intimately, in ways that the best sex between a husband and wife merely hints at. Even the best marriage and most fulfilling sex life is no substitute for the wonders of marriage to you. That is not hype, Jesus, it is our hope. So very amen, we pray.”

-Scotty Smith, Everyday Prayers, Sept 3

Confessions of Dort (Dordt)

Điều 1: Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Vì trong Adam mọi người đều đã phạm tội, bị rủa sả và đáng chịu chết mất đời đời, Thương Đế rất công bình nên tất cả mọi người phải bị hư mất và chịu đoán phạt bởi tội lỗi của họ gây ra, theo như lời các Sứ Đồ: Để chó miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Thượng Đế (Rôma 3:19) và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế (Rôm 3:23). Vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rôm 6:23). {Bằng Tiếng Việt: Canons of Dordt}

 

Article 1: God’s Right to Condemn All People

Since all people have sinned in Adam and have come under the sentence of the curse and eternal death, God would have done no one an injustice if it had been his will to leave the entire ­human race in sin and under the curse, and to condemn them on account of their sin. As the apostle says: “The whole world is liable to the condemnation of God” (Rom. 3:19), “All have sinned and are deprived of the glory of God” (Rom. 3:23), and “The wages of sin is death” (Rom. 6:23).

SHALLOW VIEW OF SIN

“Unfortunately, a shallow view of sin will produce a shallow view of the cross and shallow Christians. Sin is deeper than our actions. It is also wrong attitudes toward God and others. And deeper than wrong actions are wrong affections. Our children (and we) don’t love God and others. We love idols and ourselves. Without a deeper view of sin, our children may develop several unintended characteristics.”

 

-Chip Bettis, “The Power of the Gospel” page 27

His sovereign hand in your fears and trails

“He [God] knows just how he will use what makes you afraid in order to build your faith. He is not surprised by the troubles you face, and he surely has no intention of leaving you to face those things on your own. He stands with you in power, glory, goodness, wisdom, and grace. He can defeat what you can’t, and he intends these troubles to be not enemies that finish you but tools of grace that transform you.”

 

-Paul D. Tripp, New Morning Mercies, June 25

Hiện “nay” kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo (5 of 5)

Quyển sách dạy dỗ cho các dân tộc

Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên không chỉ nói về dân Y-sơ-ra-ên thôi đâu. Mà lịch sử đó còn nói cho “miệng nào” và cho “cả thiên hạ”. Đây không phải là một chuyến đi lòng vòng 2000 năm. Đức Chúa Trời đang viết xuống một quyển sách dạy dỗ các dân tộc. Việc có phần Cựu Ước trong Kinh Thánh không phải là sự tình cờ sắp đặt nào đó.

 

To read the rest in Vietnamese, click here. (English here.) John Piper, “Cái gọi là hiện ‘nay’ kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo.”

He is your life

“God is unwilling to be your means to what you call the ‘good life.’ Your relationship with him must be your definition of the good life…. It’s so natural to shop horizontally for what you will only ever find vertically and to question why God failed to deliver.”

 

-Paul D. Tripp, New Morning Mercies, June 24

Hiện “nay” kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo (4 of 5)

Đây là cách sứ đồ Phao-lô diễn giải trong Rô-ma 3:19-20, chép rằng: “Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời; vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài”. Nói cách khác, Đức Chúa Trời phán trong 2000 năm đó cho dân tộc Y-sơ-ra-ên hầu cho “cả thiên hạ” đều nhận biết rằng chẳng có sự trông cậy nào để được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua những “việc công bình chúng ta đã làm” (Tít 3:5).

-John Piper, “Cái gọi là hiện ‘nay’ kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo.”

Hiện “nay” kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo (3 of 5)

Tại sao lại phải có sự chậm trễ quá lâu như vậy?

Bởi vì với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài biết trước rằng các dân tộc trên thế gian sẽ hiểu rõ giá trị của Đấng Christ và công tác của Ngài một cách tốt hơn so với các phong nền 2000 năm lịch sử mà dân Y-sơ-ra-ên phải sống trong luật pháp, ân điển, đức tin, sự thất bại, của lễ chuộc tội, sự khôn ngoan, các lời tiên tri, sự thương xót và sự đoán xét.

-John Piper, “Cái gọi là hiện ‘nay’ kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo.”

A MINDSET ALL REFORMED FOLKS NEED

1 Peter 3:8 “Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.”

“Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhường.”

Isn’t this what we all need, reformed or not?

Hiện “nay” kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo (2 of 5)

Kế hoạch chi tiết của Đức Chúa Trời

Nhưng mạng lệnh phải môn đồ hóa muôn dân chưa từng là ý nghĩ phụ thêm vào sau đó bao giờ. Đó là kế hoạch ngay từ lúc Đức Chúa Trời chọn dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ram rằng: “các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế ký 12:3).

Sau đó, sứ đồ Phao-lô đã thêm ý nghĩ nầy vào Phúc Âm về sự xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ: “Kinh thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Ga-la-ti 3:8). Như vậy, Đức Chúa Trời đã muốn Phúc Âm của Đấng Christ vươn đến mọi dân tộc từ lúc Ngài chọn Áp-ram khoảng 2000 năm trước khi Đấng Christ đến thế gian.

Vậy, tại sao phải có sự chậm trễ quá lâu đến như vậy, từ trước khi Đấng Christ đến cho đến lúc Đại mạng lệnh được ban ra nhân danh Ngài?

-John Piper, “Cái gọi là hiện ‘nay’ kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo.”

Ears, Listening, and Words: Undeceive our Confusion (Part 2 of 2)

“In the New Testament we are told, ‘He who has ears, let him hear.’ If the Bible urges us to use our ears, they must be important. Think of the frequent prophetic summons: ‘Hear the word of the Lord’ (e.g., Jeremiah 2:4). Go all the way back to the foundation of Israel’s faith: ‘Hear, O Israel’ (Deuteronomy 6:4). At least 394 times the Old Testament refers to the word of God coming to us.

“Why does this matter? Malcolm Muggeridge framed the question in his typically delightful way some years ago in his London Lectures in Contemporary Christianity. What is, instead of the Dead Sea Scrolls, we’d found the Dead Sea Videotapes? Would the difference matter? Would it matter if Biblical faith had been handed down to us in images rather than in words? Does the camera make the same impact as the pen? And Muggeridge argued that the camera deceives us. It makes us think we are seeing reality. But television, especially, brainwashes us with carefully edited fantasies. God encounters us meaningfully through words—words that illuminate, words that last, words that undeceive our confusion.”

-Ray Ortlund, Jr. Isaiah: God Saves Sinners. (Isa 50:4-51:8) p. 333.

 

Ears, Listening, and Words: Undeceive our Confusion (Part 1 of 2)

“Why do we have ears on the outside of our heads? Why not on the inside? Because we’re not supposed to listen to ourselves. I wonder how much of our misery stems from our almost religious devotion to our own thoughts and feelings. But that inner personal world where you and I live constantly—what relation does it bear to the atmosphere that the gospel creates? We spend every moment of our entire lives within a mental universe. The quality of that environment matters. Are our ears open to the in-flowing blessing of God? Do we understand what it means to listen to God?”

-Ray Ortlund, Jr. Isaiah: God Saves Sinners. (Isa 50:4-51:8) p. 333.