QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–6

‘Như vậy chúng ta rõ ràng từ đầu rằng nhà truyền giáo Spurgeon là một người theo Calvin, có rất nhiều bằng chứng:

 

 • ‘“Tôi có ý kiến riêng của mình rằng không có gì bằng việc giảng Đấng Christ và việc bị đóng đinh của Ngài trừ phi chúng ta giảng điều mà thời nay gọi là thuyết Calvin. Đó là tên thông dụng gọi là phái Calvin; thuyết Calvin là về phúc âm, và không có gì khác. Tôi không tin chúng ta có thể giảng Phúc âm… trừ phi chúng ta giảng về quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự tha thứ của ân điển Ngài; hay trừ phi chúng ta tôn cao Đấng được chọn, không hề thay đổi, đời đời, trường tồn, tình yêu chiến thắng của Đức Giê-hô-va; hay tôi không nghĩ chúng ta có thể giảng phúc âm trừ phi chúng ta đặt nó trên sự cứu chuộc đặc biệt của những người được chọn của Ngài mà Đấng Christ đã thực hiện trên thập tự giá; tôi cũng không hiểu một phúc âm đã cho phép các thánh đồ sa ngã sau khi họ được kêu gọi.” (Packer, Quest, p. 345, note 7, quoting Spurgeon, The Early Years, Autobiography, 172.)’

 

SOME ENGLISH:

‘So that we’re clear from the beginning that the evangelistic Spurgeon was a Calvinist, here is overwhelming proof:

 

 • ‘“I have my own private opinion that there is no such thing as preaching Christ and him crucified, unless we preach what is nowadays called Calvinism. It is a nickname to call it Calvinism; Calvinism is the gospel, and nothing else….’ (Packer, Quest, p. 345, note 7, quoting Spurgeon, The Early Years, Autobiography, p. 172.)

 

– Đoạn 12, GSiV: Xem chi tiết

 

TULIP & GOSPEL

 

I recently came across an interesting suggestion. Read here and see what you think:

“So, what is the suggested acronym?  G.O.S.P.E.L.  What better way to make reference to the Doctrines of Grace?  Calvinism, after all, is about the sovereign grace of God in the Gospel of Jesus Christ.  The Doctrines of Grace are the biblical teachings regarding G.O.S.P.E.L. grace and glory.  Allow me, therefore, to supply a brief explanation of this acronym.

“G.O.S.P.E.L.

“God’s Glory: Foundational to the Doctrines of Grace is the biblical teaching that God’s redeeming work is to the praise of His glorious grace (Eph. 1:3-14 especially vv. 6, 12; Rom. 11:33-36).

“G.O.S.P.E.L.

“Original Sin: This point replaces Total Depravity in T.U.L.I.P.  The doctrine of original sin is greatly lost in our day, which is one good reason for making this change.

G.O.S.P.E.L

“Sovereign Election: This point replaces Unconditional Election in T.U.L.I.P.  The point of unconditional election is that God’s choice of His redeemed people was not rooted in anything they have done, but simply in the sovereign and good purposes of God (otherwise it’s not grace).

“G.O.S.P.E.L.

“Particular Atonement: This point replaces Limited Atonement in T.U.L.I.P.  We Calvinists are often forced to clarify the meaning of limited atonement, and our clarifications nearly always include the use of the word ‘particular’.

“G.O.S.P.E.L.

“Effectual Grace: This point replaces irresistible grace in T.U.L.I.P.  Like the previous point, I believe this point will also provide much needed clarification.

“G.O.S.P.E.L.

“Lasting Grace: This point replaces Perseverance of the Saints in T.U.L.I.P.”

Read the rest here reformedbaptistdaily

 

Are you praying for God’s work in Vietnam?

Here’s a request at another site:

“Ancestor Worship: Pray for new believers to stand firm in their faith, especially in the face of opposition from family members.”

(Check them out at: http://www.pray4vn.org/share/summary/)

 

 

See our GSiV page:

Xem chi tiết

 

 

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–5

Charles Spurgeon đã đi theo thuyết Calvin mà chúng ta sẽ bàn đến ở đây. Ông nói: “Đối với tôi, Calvin cho rằng cương vị của Đức Chúa Trời đời đời là ở đầu của mọi sự. Tôi quan sát mọi thứ qua sự liên hệ của nó với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời trước tiên, và kế đến là con người… Thưa anh chị em, nếu chúng ta sống trong sự cảm thông với Đức Chúa Trời, chúng ta vui mừng nghe Ngài phán: “Ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Đấng nào khác” (Piper sermon, “Spurgeon,” quoting An All Round Ministry, p. 337).’

SOME ENGLISH:

 ‘Charles Spurgeon embraced the kind of Calvinism we’re going to be discussing here. He said, “To me, Calvinism means the placing of the eternal God at the head of all things….”’

– Đoạn 11, GSiV: Xem chi tiết

 

 

Arminianism by the wholesale: Danger

Spurgeon says in a sermon that no greater religion could be invented than Christianity. He also dares his reader to come up with an example. The elect, he says, cannot ultimately be deceived. Then he lists a few temptations, one of which is Arminianism. Note what the great evangelistic preacher thought of the dangers of Arminianism and the glories of Calvinism and how the latter linked to, and protected, the gospel itself:

 

 • ‘Would ye wake up one that should deceive us and lead us astray? We bid you do it; for it is not possible to deceive the elect. Ye may deceive the multitude, but God’s elect shall not be led astray. They have tried us. Have they not given us Popery? Have they not assailed us with Puseyism? Are they not tempting us with Arminianism by the wholesale? And do we therefore renounce God’s truth? No: we have taken this for our motto, and by it we will stand. “The Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible,” is still the religion of Protestants: and the self-same truth which moved the lips of Chrysostom, the old doctrine that ravished the heart of Augustine, the old faith which Athanasius declared, the good old doctrine that Calvin preached, is our gospel now, and God helping us, we will stand by it till we die. How will ye quench it? If ye wish to do it, where can ye find the means? It is not in your power. Aha! aha! aha! we laugh you to scorn.’

-“The Eternal Name,” C. H. Spurgeon, 1855 (#27).

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–4

‘Hãy xem vấn đề theo một cách khác:

 • ‘Sự tái sanh (sanh lại)–chúng ta thụ động (Đức Chúa Trời làm tất cả và không có sự hợp tác từ chúng ta).
 • Sự ăn năn (qui đạo)–chúng ta chủ động: Ý chí của chúng ta dự phần nhưng chỉ khi Đức Chúa Trời muốn nó (vận hành trong sự phối hợp với Đức Chúa Trời).
 • Đức tin (qui đạo)–chúng ta chủ động: Ý chí của chúng ta dự phần nhưng chỉ khi Đức Chúa Trời muốn nó (vận hành trong sự phối hợp với Đức Chúa Trời).’

SOME ENGLISH:

‘Here’s another way to look at it:

 • ‘Regeneration (new birth)—we are passive (all God and no cooperation from us).
 • Repentance (conversion)—we are active: our will is involved but only as God has first willed it (working in cooperation with God)….’

 

– Đoạn 49, GSiV: Xem chi tiết

Promises and Sovereignty

“…God’s promises are only as good as the extent of his sovereignty.”

 

-Paul D. Tripp, New Morning Mercies, March 23

 

 

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–3

Ý chí tự do của con người

‘Chúng ta hãy xem liệu ý chí tự do của con người gây mâu thuẫn hay làm sáng tỏ sự thảo luận về sự cứu rỗi. Con người không có quyền quyết định sự ra đời về thể phương diện thể xác, về nơi sinh, cha mẹ của mình là ai, mình sẽ qua đời khi nào và như thế nào; vì thế Rô-ma 9:16 nói rằng: “Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót,” vấn đề này không nằm trong ý chí tự do của con người. (Có ai phản đối sự dạy dỗ của Mác 13:22 rằng các tiên tri giả sẽ không thể làm lạc đường những người được chọn? Ai chống lại Đức Chúa Trời lấy đi khả năng phạm tội của chúng ta trên thiên đàng?) Nếu vấn đề là mọi thứ sẽ giống như là, quyền năng của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người trước mặt Chúa. Mặc khác, dù con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, mà con người vẫn đầy tội lỗi. Chúng ta phạm tội vì chúng ta là những tội nhân (Tít 1:15). Nhưng ngay cả cho mọi sự như quyền năng của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người trước Đức Chúa Trời thì cũng không đúng lắm. Thế thì, công thức đúng là gì?’

SOME ENGLISH:

Man’s free will

‘Let’s consider if man’s free will is a contradiction or a clarification to the discussion of salvation. Man isn’t in charge of being born physically, where he’s born, who his parents are, or when and how he dies….’

 

– Đoạn 42, GSiV: Xem chi tiết

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–2

Mối đe dọa đối với truyền giáo và truyền giảng?

‘Thuyết Calvin là chính thống và không làm lu mờ sự nhiệt huyết truyền giảng. Nhiều người chúng ta đã nghe khá nhiều về những người Calvin chính thống–Matthew Henry, John Bunyan, George Muller, John Newton, George Whitefield, David Brainerd, Jonathan Edwards, và William Carey. Và hiển nhiển chúng ta đã đề cập đến Charles Spurgeon. Lịch sử Hội thánh cho thấy rằng học thuyết Calvin un đốt lòng nhiệt thành cho Đức Chúa Trời và công việc mạo hiểm của Ngài. Trả lời cho câu hỏi liệu thuyết Calvin có làm lắng xuống các sứ mệnh truyền giáo, sử gia Ken Stewart trả lời:’

 • ‘“Đó là sai lầm mang tính lịch sử. Thật lấy làm ngạc nhiên, sự buộc tội thật có vẻ tăng lên đặc biệt từ 1960 khi nó được dành sự tôn trọng bởi giáo sư W. Richey Hogg, Perkins School of Theology của Southern Methodist University. Gần đây có thêm sự buộc tội được lặp lại bởi cựu sử gia của Southwestern Baptist [Theological] Seminary, William Estep và tác giả Biện Minh Học Tin Lành, Norman Geisler. Một sự hiểu biết tốt hơn về lịch sử truyền giáo sẽ giữ họ khỏi lời khẳng định không thể biện hộ này.” (Credo Mag Interview, April 16, 2012)’

 

SOME ENGLISH:

A threat to missions and evangelism?

‘Calvinism is orthodox and hasn’t usually dulled evangelistic zeal. Many of us have heard of quite a few orthodox Calvinists—Matthew Henry, John Bunyan, George Muller, John Newton, George Whitefield, David Brainerd, Jonathan Edwards, and William Carey….’

– Đoạn 24, GSiV: Xem chi tiết

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời—3

‘Mục tiêu của công tác truyền giáo là đem muôn dân đến sự vui mừng về tính cao cả của Đức Chúa Trời. “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ!” (Thi Thiên 97:1). “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Các nước khá mừng rỡ và hát vui vẻ! (Thi. 67:3-4).’

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7-8.

 • “The goal of missions is the gladness of the peoples in the greatness of God….” p17

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–1

Does John 3:16 prove Calvinism wrong?

‘Thông điệp của câu 16 cho sự rõ ràng về một người phải bị treo lên. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, hầu cho ai tin Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời không muốn định tội họ, không, họ đã bị định tội rồi. Trái lại, sự đến của Ngài là hy vọng cho những người tin. Cả những người theo lẫn người không theo phái Calvin đều thán phục trước ân điển của Đức Chúa Trời khi bắt gặp câu này–”Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…” Chúng ta đáng chịu sự định tội như trong câu 18-21 nói. Tình yêu của Đức Chúa Trời cho thế gian được bày tỏ rõ ràng tại thập tự giá qua sự chết của con Ngài. Mạng lịnh về Phúc âm của Chúa Giê-xu dành cho tất cả người tin Ngài.’

 • ‘The message of verse 16 gives clarity to the one who was to be lifted up. It was God’s plan to send his Son, and whoever believes in him will have eternal life. God’s primary desire isn’t to condemn them; no, they are condemned already….’

 

– Đoạn 6, GSiV: Xem chi tiết