QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Reformed Churches in Vietnam: A Prayer

O Lord, please save people who will want you. May you establish a Church in Vietnam that cherishes you and your glory above their programs or buildings. May you develop leaders who desire you and your word above any fame or comfort. May you send out laborers in the harvest, laborers who know that the harvest is yours. You will give a harvest because it is your harvest, and your hand is sovereign.

Hội Thánh Cải Chánh Ở Việt Nam: Lời Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, xin cứu những người sẽ cần đến Ngài. Xin Ngài thiết lập Hội Thánh tại Việt Nam để họ yêu mến Ngài và sự vinh hiển của Ngài hơn các chương trình hay cơ sở vật chất. Xin Chúa phát triển những người lãnh đạo để họ khao khát chính Ngài và Lời Ngài hơn danh tiếng hay tiện nghi. Xin Ngài sai phái những thợ gặt vào trong mùa gặt, những thợ gặt biết rằng mùa gặt là của Ngài. Ngài sẽ ban mùa gặt bởi vì đó chính là mùa gặt của Ngài và tay Ngài đang tể trị.

Xem chi tiết

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–2

‘Khi thời đại này qua đi, và hàng tỉ người được cứu đứng trước ngôi Đức Chúa Trời, thì công tác truyền giáo không còn nữa. Truyền giáo là điều cần thiết tạm thời, nhưng sự thờ phượng còn lại mãi mãi.’

Do đo, sự thờ phượng là động lực và mục tiêu của công tác truyền giáo. Sự thờ phượng là mục tiêu của truyền giáo, vì trong công tác này chúng ta chỉ chú trọng đến việc đem các dân tộc bước vào sự vui hưởng vinh hiển của Chúa.’

“When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more….” p17

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7.

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–1

‘Công tác truyền giáo còn tồn tại vì con người không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng là điều cơ bản, chứ không phải là công tác truyền giáo, vì Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, chứ không phải con người.’

 

“Missions exists because worship doesn’t. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man.” p17

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 7.

Hyper Calvinism vs Biblical Calvinism

Often Christians confuse biblical Calvinism with what some groups believe. Here’s is a helpful distinction.

Iain Murray says:

“…there is a real difference between Biblical Calvinism and Hyper-Calvinism. The latter term is sometimes used as though it were simply a stronger formulation of Scriptural doctrines—something beyond a ‘moderate’ position –but this is an incorrect usage, for the system deviates seriously from Scripture and falls short of Scripture. Another wrong usage of the term, which is even more common, is for the label ‘hyper or ‘ultra’ Calvinist to be attached to those who are in fact opposed to Hyper-Calvinism. Being ignorant of the distinct theological differences which spate Hyper-Calvinism from the faith of the Reformers and Puritans, and being unaware of its different historical origins, some critics use the phrase as though it were the most suitable to describe anyone who is earnest in opposing the tenets of Arminianism. But while this may be a convenient way to brand ‘extremists,’ it reveals the spiritual muddle of those who thus use it.”

-Murray’s The Forgotten Spurgeon, p.51.

Confirm your election

2 Peter 1:10 “Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities you will never fall.”

2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã

 

Xem chi tiết: “Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng” (“God and Salvation: The Doctrines of Sovereign Grace”)

Sin and God’s Children

“If you’re God’s child, when you sin, you can run toward God and not away from him, because all your sin is covered [forgiven] by the blood of Jesus.”

 

-Paul D. Tripp, New Morning Mercies, June 29

 

See 1 John 1:9.

Pray Boldly to a Sovereign God

1 John 3:22 “and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.”

 

I John 3:22:

22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.

 

Xem chi tiết

Carried along by the Holy Spirit

2 Peter 1:21 “For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.”

2 Phi-e-rơ 1:21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

 

Xem chi tiết: “Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng” (“God and Salvation: The Doctrines of Sovereign Grace”)

He first loved us

1 John 4:19 “We love because he first loved us.”

Giăng 4:19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

 

Xem chi tiết: “Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng” (“God and Salvation: The Doctrines of Sovereign Grace”)

 

Ask anything according to his will

1 John 5:14-15 “And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.”

 

1 John 5:14-15

14Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 15Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.

 

Xem chi tiết

Were designated / Bị định đoán phạt từ lâu rồi

Jude 4 “For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.”

Giu-đe 1:4 Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.

 

Xem chi tiết: “Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng” (“God and Salvation: The Doctrines of Sovereign Grace”)