QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 7

Colossians 4:3 “At the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison—”

Colossians 4:3:

3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Ðức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Ðấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích,

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

God’s Part and Man’s Part in Salvation, full article—Part 3

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

 • “Một người không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời cho đến khi người ấy được sanh lại. (Giăng 3:3)
 • “Một người không thể hiểu – cho đến khi người ấy được ban cho một bản tánh mới. (I Cô-rinh-tô 2:14)
 • “Một người không thể đến – cho đến khi người ấy được Thánh Linh gọi. (Giăng 6:44-45)”

-John Reisinger

Read the whole article here: Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

See GSiV Resources page

(Also see here at GSiV)

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 6

1 Thessalonians 5:17 “pray without ceasing”

Cầu nguyện không thôi (VIET)

Cầu nguyện không ngừng (BD2011)

Thường xuyên khẩn nguyện (BPT)

Cầu nguyện không ngừng (NVB)

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

God’s Part and Man’s Part in Salvation—Part 2

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

‘Kinh Thánh cho thấy rõ ràng rằng đức tin và sự ăn năn là bằng chứng và không phải là nguyên nhân của sự tái sanh. Giả sử một người đã chết hai mươi lăm năm chào bạn ở ngoài đường vào một ngày nọ. Bạn có kết luận rằng người đó đã chán chết và “quyết định” nhờ bác sĩ vĩ đại thực hiện một phép lạ cho anh sự sống? Tôi chắc rằng bạn sẽ la lên trong sự kinh ngạc: “Bạn ơi, điều gì đã xảy ra với bạn? Ai đã khiến bạn sống lại?” Bạn thấy người ấy đang sống vì anh ta đang đi và thở, nhưng liệu bạn có biết đó là bằng chứng của một phép lạ đã được thực hiện trên đời sống anh ta và không phải là kết quả do sức mạnh của ý chí của chính anh ta. Vì thế khi một người chết về phương diện thuộc linh bắt đầu bày tỏ những hành động thuộc linh như ăn năn và đức tin, “những bông trái” thuộc linh này cho thấy phép lạ của sự tái sinh đã diễn ra.’

-John Reisinger

Full article in Vietnamese coming soon. Perma link (here).

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

at GSiV)

God’s Part and Man’s Part in Salvation—Part 1

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

“1. Một người phải ăn năn và tin để được cứu….

“2. Mỗi người ăn năn và tin Phúc âm thì sẽ được cứu….

“3. Đức Chúa Trời không phải ăn năn và tin cho con người nhưng sự ăn năn và đức tin là hành động tự do của con người….

“4. Tương tự việc Kinh Thánh nói con người phải ăn năn và tin để được cứu, cũng nhấn mạnh rõ ràng rằng, vì cớ bản tánh tội lỗi, con người hoàn toàn không thể ăn năn và tin….”

-John Reisinger

Full article in Vietnamese coming soon. Perma link (here).

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

at GSiV)

Dangers for Church Planters—Part 2

‘Remember your call is not to worldly success, but to faithfulness: “It is required of stewards that they be found faithful” (1 Cor. 4:2). Paul doesn’t say we must be found famous or fabulous—just faithful.’

-Thomas D. Hawkes

Read here

(See GSiV here and here)

Dangers for Church Planters—Part 1

In the article “3 Common Dangers Church Planters Face” the author says several important things:

 

 • ‘Leadership Problem: Laying on Hands Too Soon.
 • ‘Emotional Problem: The Roller Coaster Ride.
 • ‘Outreach Problem: Compromise to Reach Culture.’

-Thomas D. Hawkes

 

A great quote from the article:

‘When church planters report their worst mistakes, one of the most common is: “I laid hands on too soon. Even though I knew it was a major risk, I fell into the trap.”’

Read whole thing here

(See GSiV here and here)

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ…part 2

(“Elements of a Christ-Centered Marriage”)

‘Hôn nhân là việc khó khăn. Hôn nhân không phải là công việc với 40 hoặc 50 giờ mỗi tuần nhưng đó là công việc với 168 giờ trong một tuần, 365 ngày trong một năm và “chỉ có sự chết mới phân rẽ chúng ta”. Trong hôn nhân không có bất cứ kỳ nghĩ, ngày nghĩ nào cả. Nhưng hôn nhân là công việc khó khăn không có nghĩa đó là sự bất hạnh, sự phiền muộn hay là sự lao khổ. Hôn nhân là việc khó khăn mang ý nghĩa về sự đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến từng chi tiết trong mối quan hệ vợ chồng. Chúng ta học được điều đó qua sự phục vụ quên mình cho người vợ hoặc người chồng của chúng ta và chúng ta phải đảm bảo những nguyên tắc cần thiết trong hôn nhân, để có thể xây dựng, củng cố và cải thiện mối quan hệ vợ chồng….

 • ‘1. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm đòi hỏi sự tận hiến cho Chúa….
 • ‘2. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm được nhìn thấy qua sự phục vụ lẫn nhau….
 • ‘3. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm là nơi thực hành sự khiêm nhường, Chúa Giê-xu phán rằng “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;” (Ma-thi-ơ 11:29)….’

-Phil Newton

Xem thêm:

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm

(See other items at GSiV Resources page)

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ…part 1

(“Elements of a Christ-Centered Marriage”)

 

‘1. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm đòi hỏi sự tận hiến cho Chúa….

‘2. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm được nhìn thấy qua sự phục vụ lẫn nhau….

‘3. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm là nơi thực hành sự khiêm nhường, Chúa Giê-xu phán rằng “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;” (Ma-thi-ơ 11:29)….

‘4. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm là nơi thực hành sự tha thứ….

‘5. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm thì sống trong tình yêu hy sinh. Đó là kiểu mẫu mà Chúa Giê-xu đã thiết lập khi Ngài phó chính mình Ngài cho Hội thánh bởi sự chết của Ngài (Ê-phê-sô 5:25)….’

-Phil Newton

 

Xem thêm:

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm

(See other items at GSiV Resources page)

 

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì?

Chi tiết:

 • Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ
 • Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện
 • Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân
 • Không Có “Chủ Nghĩa Tin Dễ Dàng”
 • Chúng Ta Chết Vì Tội Lỗi
 • Xét Đến Chính Bạn Chết Cho Tội Lỗi
 • Sự Nên Thánh Tiến Bộ

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

 

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

Elements of a Christ-Centered Marriage

Here’s an outline to a great article on one of the greatest and toughest relationships we have:

‘Marriage is hard work…. But some don’t want to work at marriage….

‘1. A Christ-centered marriage involves mutual devotion to Jesus Christ. In other words, a couple can marry, work hard at their relationship, learn to serve each other, and end up having a pretty good relationship. But that’s not Christ-centered….

‘2. A Christ-centered marriage is characterized by serving one another. No one gave a more gripping picture of service than Jesus Christ, knowing that He was God Incarnate heading back to the Father via the cross and the tomb, and yet He stooped to wash His disciples’ feet before the Last Supper (John 13)….

‘3. A Christ-centered marriage practices humility. Jesus declared, “For I am gentle and humble in heart” (Matt 11:29)….

‘4. A Christ-centered marriage practices forgiveness. With two sinners, redeemed though they are, joined in marriage, there will be times when words, attitudes, actions, silence, and cross looks offend….

‘5. A Christ-centered marriage is lived in sacrificial love. That’s the pattern that Jesus established when He gave Himself for the Church in sacrificial death (Eph 5:25)…..

‘6. A Christ-centered marriage communicates. The Apostle John emphasized Christians fellowshipping with Christ as well as with one another (1 John 1:3)….

‘7. A Christ-centered marriage grows in intimacy. Don’t we do that with Christ? We seek to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ….

‘8. A Christ-centered marriage is lived together in the hope of Christ. Instead of centering everything on kids, houses, cars, careers, vacations, and bank accounts, when we’re tethered to Christ our buoyant hope is fixed on Him and His promises….

‘9. A Christ-centered marriage is church-engaged. If Christ died to save the church (Acts 20:28), then a Christ-centered marriage cannot treat the church as a marginal part of their lives….

‘… Let’s find deepening satisfaction in marriage by Jesus Christ as its center.’

 

-Phil Newton

 

Read whole article